ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

LogoHome

You are here

ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨᓗ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
01-506130
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$92,196
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ/ᑕᓪᓕᕐᒥᖅ, ᐊᒃᑐᐸ 30, 2020 - 12:00am

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᑕᑎᑕᒃᓴᐅᖕᒪᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒻᒪᖔᑦ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᙶᖅᐳᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐱᓇᔪᒃᑐᓕᒫᓄᑦ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ, ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓐᓄᑦ, ᑖᓐᓇ ᐊᑦᑎᖕᓂᖅᓴᖅ  ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨᓗ ᑐᕌᒐᓕᖕᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᖅ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑎᐅᕗᖅ, ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔨᐅᓪᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔨᐅᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕆᔭᐅᓪᓗᓂᓗ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐊᒐᒃᓴᑦ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᓂᒃ ᐸᕐᓇᐃᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᑦ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑦ, ᐃᓚᓕᐅᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᕕᑦ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑎᒥᓐᖑᖅᑎᓯᒪᔭᖏᑦᑕ ᐱᓕᕆᐊᕆᓂᐊᖅᑕᖏᑦᑕ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᑦ, ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᕈᒫᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐃᓚᒋᐊᕈᑏᑦ. ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᐅᕗᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᒪᓕᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖏᑕ ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᐊᖏᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᓄᓪᓗ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᒪᓕᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑎᓕᐅᕈᑎᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖁᔭᓕᐊᕕᓂᖏᓐᓂᒃ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖅᖢᓂ, ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕆᔭᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᒥᓐᖑᖅᑎᓯᒪᔭᖏᑦᑕ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖏᓐᓂᒃ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᒪᖔᖏᑦ ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᑲᒪᔩᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᒐᕙᒪᓄᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᓯᒪᔭᖏᑦ, ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᑦ ᐱᓯᓂᓰᑦ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᑕᓐᖏᑦᑐᑦ ᑎᒥᓐᖑᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᔪᒪᔪᑦ.

ᐱᓕᒻᒪᒃᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᒃᑲᐅᓗᑎᑦ, ᑐᓴᐅᒪᔪᒪᓗᐊᓐᖑᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔪᓂᒃ, ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᒻᒪᒃᓴᖅᐸᓪᓕᐊᔪᒧᑦ ᓈᒻᒪᒐᔭᖅᑐᖅ.  ᑖᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐊᑐᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓂᒃ, ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᑲᑯᐃᓐᓇᖅᑐᓂᒡᓗ, ᐅᖃᖅᑎᐅᑉ ᑎᙱᕋᖅᑎᖓᓂᒃ, ᑲᑎᒪᔨᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ, ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓕᒫᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ, ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᑎᑎᕋᖅᑎᖓᑦᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᑦ ᐱᔭᒃᓴᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓪᓗ ᐱᓪᓗᒋᑦ, ᒪᓕᒃᖢᒍ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓᒍᑦ.  ᐊᓯᖏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕐᕕᒋᖃᑦᑕᖅᑕᖏᑦ ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ, ᑕᖅᑲᒃᑯᐊ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᖅᐹᖑᓯᒪᔪᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᑎᒥᓐᖑᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᓲᕐᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑎᕐᔪᐊᑉ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊ.  ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑏᑦ, ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒧᑦ ᐊᑐᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓄᑦ, ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᓴᖅᑭᑕᕕᓃᑦ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ, ᐱᓕᒻᒪᒃᓯᒪᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖓ ᓇᓕᒧᓕᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐊᕐᕌᒎᖕᓄᑦ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᓴᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓗ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᖢᓂ (ᓲᕐᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᖅ ᑕᒪᒃᑯᓄᖔᖅᑐᓪᓘᓐᓃᑦ), ᐊᒻᒪ ᐊᕐᕌᒍ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖔᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᓯᒪᓗᓂ.  ᑕᒪᒃᑯᓄᖔᖅᓱᑐᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓯᒪᓂᖅ ᐃᓚᖃᖅᐳᖅ ᖃᐅᔨᓴᐃᓯᒪᓂᖅ ᑕᖅᑲᒃᑯᓄᖔᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ

ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᓴᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ.  ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂᒃ ᑎᑎᕋᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖅ, ᑎᑎᖅᑲᑦ, ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᐅᑏᑦ, ᒪᑐᐃᖅᓯᔾᔪᑏᑦ, ᐃᓄᒋᐊᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ, ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑏᑦ, ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᕐᖓᖅᑐᑦ ᐊᑐᐊᒐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᑎᑎᖅᑲᑦ, ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᕕᒃᓴᖏᑦ ᑕᐃᑲᑦᑎᐊᖑᓗᑎᒃ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ (ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ), ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕕᑎᑐᑦ.  ᒪᕐᕈᐃᖕᓂᒃ ᐱᖓᓱᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᖅᐸᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᓪᓚᕆᒐᔭᖅᑐᖅ.  ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖁᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒃᐸᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᓪᓚᕆᒃᑲᔭᕐᒥᔪᖅ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓᑕ ᐱᓕᒻᒪᒃᓯᒪᓂᖓᑕᓗ ᐊᓯᐊᒎᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᔪᓐᖏᓐᓂᖃᖅᐸᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᓯᐅᔾᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ.

ᐱᓕᒻᒪᒃᓯᒪᔪᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓐᖏᑦᑑᒐᓗᐊᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᐸᐸᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᔪᖃᕈᓐᓃᖅᐸᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒥᑦ, ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᒍᒃ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᓯᐅᕈᑏᓪᓗ ᐅᕗᖓ GNHR@gov.nu.ca. ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᓗᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖᑕ ᓈᓴᐅᑎᖓᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓᓄᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑰᕈᑎᕕᑦ.                                                                               

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᒪᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒡᓗ . ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᑦᓯᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᒪᓕᒃᖢᒍ.
  • ᐃᓚᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓲᖑᕗᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓐᓂᕐᒪᖔᑦ. ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑯᐃᑦ ᐊᔪᓕᖅᑎᑕᐅᔾᔮᙱᓚᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒡᓗ.
  • ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᐃᓂᑖᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕆᐊᒃᓴᖅ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᔭᐅᔪᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑐᐊᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ