ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐳᕙᓪᓗᓐᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨ - ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
10-505881
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ 2: 
ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᓕᒃ ᒫᑦᓯ 31, 2021
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$92,196.00
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016.00
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᕕᕝᕗᐊᓕ 28, 2020

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖓᓂᑦ, ᐳᕙᓪᓗᓐᓂᕐᒧᑦ (TB) ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ, ᐳᕙᓪᓗᓐᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨ ᐃᑲᔪᖅᑐᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᔪᓂᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓄᑦ ᐳᕙᓪᓗᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓂᓪᓗ ᐳᕙᓪᓗᓐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓄᑦ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐳᕙᓪᓗᓐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓄᑦ. ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐳᕙᓪᓕᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖏᓐᓂᑦ, ᓇᓂᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᓕᐅᕐᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐳᕙᓪᓗᓐᓇᐅᑉ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᐋᖅᑭᓱᕐᓗᒋᓪᓗ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᓴᓇᕐᕈᑏᓪᓗ ᒪᑭᑕᑎᑕᔅᓴᐅᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᔪᖅ ᐃᓱᓕᓐᓂᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᐳᕙᓪᓗᓐᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨ ᐊᔪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑐᓂ, ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᓂᕐᒥᑦ, ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔾᔪᑎᔅᓴᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᑐᙵᓂᖃᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᒫᓐᓇᐅᔪᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᓯᒪᔪᒧᑦ, ᐱᐅᓛᓂᑦ ᐊᑐᕐᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᐃᓗᐊᓃᖏᓐᓇᕐᓗᑎ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐳᕙᓪᓗᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ ᐳᕙᓪᓗᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒥ ᐊᐃᑦᑑᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᐳᕙᓪᓗᓂᕐᒨᖓᔪᓄᑦ ᖃᐅᒡᔨᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖅᑲᐅᖑᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᓈᒻᒪᑦᑐᓂᑦ ᐋᖅᑭᒍᑎᖃᕐᓗᓂ.

ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑦ, ᐊᔪᙱᑕᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᑖᑦᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᔭᐅᒐᔪᑦᑐᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᔾᔪᐊᕐᒥᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᕐᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕇᕈᐊᕐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕇᕈᐊᓯᕐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᓐᓄᑦ ᒪᕐᕉᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᓗᓂ ᐳᕙᓪᓕᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.  ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᓪᓗ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᒍᓐᓇᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᓯᕗᕐᖓᓂ ᐅᓪᓗᖅ ᐱᒋᐊᕐᕕᑦᓴᖓᑕ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᒥᔪᖅ. ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᓗᓂ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᙱᑕᖃᕐᓂᕐᒥᓪᓗ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑲᐅᒪᕆᒐᔭᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᓗᓂᓗ ᐳᕙᓪᓕᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᓪᓗ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ.

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ, ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ, ᐅᐃᐅᐃᑎᑐᓪᓗ.  ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᔭᖅᑐᖅ.  ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ, ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂ, ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐃᑲᔫᑕᐅᓇᔭᖅᐳᖅ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ, ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᖏᓐᓂᖓ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓪᓚᕆᒃᓯᒪᔪᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.

ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐱᓇᔪᒃᑐᑦ ᐱᔭᐅᓗᑎᒡᓗ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓱᓕᓐᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᑦ ᐃᓂᒃᓴᒧᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᓅᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᐊᑯᓂᐅᓂᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᒃᐸᑦ.

ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓐᓄᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.

 

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ