ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᙳᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ

Community: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
Reference number: 
051-092719-MGRTEP-14604
Type of Employment 2: 
If there is no successful Nunavut Inuit this position will be offered as a 3 year term
Union Status: 
Salary: 
$107,718 to $122,265
Northern Allowance: 
$15,016
Closing Date: 
ᓯᑎᐱᕆ 27, 2019

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔪᖅ ᓈᒻᒪᒋᐊᖃᖅᑐᓂᓗ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖃᓐᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᒃ

ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᕋᒡᓗᓂ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᔨᒧᑦ, ᐃᓕᓴᐃᔨᙳᕆᐅᖅᓴᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓗᓂ ᖃᓄᓗᒃᑖᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᙳᕆᐅᖅᓴᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓄᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᒡᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᕌᒐᖏᓐᓄᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᓴᖅᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᑐᕌᖅᑕᕗᒻᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓂᐊᖅᑑᑉ ᐱᓕᕆᐊᕆᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑕᖏᑦ ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᐸᒡᓗᓂ, ᐸᕐᓇᐃᕙᒡᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ, ᐱᕙᒌᔭᖅᐸᒡᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓗᓂᓗ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓂᒃ,  ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓗᓂ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ/ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑉᐸᒡᓗᓂᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓗᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᒃᓴᙳᕆᐅᖅᓴᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ; ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᐱᓕᕆᔨᐅᖃᑎᒌᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᕆᔾᔭᐃᓇᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ; ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓗᓂᓗ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᖅᐸᒡᓗᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᙳᕆᐅᖅᓴᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᖃᑎᒌᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᖓᓐᓄᑦ.  

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥᙶᖅᑐᒥᒃ ᐊᔾᔨᐸᓗᐊᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᓄᑦ ᓲᕐᓗ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃ, ᐅᖃᐅᔾᔪᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓄᑦ. ᐊᒻᒪ ᓱᓕ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑰᓗᓂ ᓄᑲᖅᖠᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖓᔪᒃᖠᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐅᑭᐅᖕᓂᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓂᑰᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑰᓗᓂ. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑰᒃᐸᑦ ᓂᕈᐊᕆᔭᐅᓂᖅᓴᐅᓇᔭᖅᑐᖅ.

ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᖅᐸᑦ, ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᖅᐸᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᖅᐸᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᑐᖅ. ᖃᐅᔨᒪᒃᐸᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᓄᓇᒥᒃ, ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᒃ ᐊᑲᐅᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ.

ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᒪᑯᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖓ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ, ᐊᔪᙱᓐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓇᔭᕐᒥᔪᑦ.

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ