ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

ᓄᑖᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19 ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓂ. ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖓᓂ.

You are here

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᒻᒪᕆᒃ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
17-505903
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$92,196.00
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016.00
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐄᐳᕈ 03, 2020

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ.

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᒻᒪᕆᒃ ᑕᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒧᑦ, ᐃᓚᒌᑦᑎᐊᖅᑐᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᖢᓂᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦᑕ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᑦ, ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᐱᐅᓂᖅᐹᒃᑯᑦ ᓇᐅᒃᑯᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓄᓕᕆᔨᓄᑦ (CSSW) ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ, ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓯᓚᑖᓂᓗ.  ᑕᕝᕙᓂ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕐᓇᒻᒪᕆᒃᐳᖅ ᐱᐅᓛᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐅᔭᖅᑏᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖃᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᕌᒐᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᐅᓛᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᓂᒃ.

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᒻᒪᕆᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑖᒃᑯᓇᖓᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓄᓕᕆᔩᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕘᑉ ᓯᓚᑕᓃᑦᑐᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂ, ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒡᓗ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᓂ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᒃᓴᓂᒃ.  ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᓂᒃ ᒪᓕᒡᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥᐅᑦ/ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᐅᔪᑦ ᒪᓕᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥᐅᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ  ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᒪᔪᓂ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒡᓗ ᐊᒻᒪ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᐅᒃᑯᓕᒫᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᐅᙱᑦᑐᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑎᒍᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᓂᖅᓴᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᐃᓄᖏᓐᓂᒡᓗ.

ᑖᓐᓇ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑖᖅᓯᒪᓇᔭᖅᑐᖅ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔾᔨᑲᓴᖓᓂ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ.  ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ (3) ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᑲᐅᑎᒋᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓗᓂ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᕆᔭᐅᔪᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ, ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑐᑦ. ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᐸᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᕆᔭᒥᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᖅ. ᖃᐅᔨᒪᒃᐸᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ,  ᓄᓇᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᑐᖅ.

ᐊᔾᔨᖏᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ, ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᒋᐊᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ ᓇᐅᑦᑎᐅᒪᔪᒃᓴᒥᒃ.

 

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ