ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ
ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ
ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ
ᓴᓂᕋᔭᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
10-02-200-101JA
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$78,761.00
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
19,122.00 – 28,477.00

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓗᓂ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᑭᓯᐊᓂ, ᐃᓪᓗᒥᐅᖃᑎᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᓯᓂᐊᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᓕᒫᓄᑦ.

ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ (LPN) ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᖅ ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᖕᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖑᔪᓂ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᕙᒡᓗᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᖕᓂᑦ ᐋᓐᓂᐅᓯᐅᖅᑎᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᐸᒡᓗᓂ, ᓘᒃᑖᓂᒃ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᕙᒡᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᕙᒃᑐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᕙᒡᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᐸᒡᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐱᑕᖃᓕᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓄᓘᓐᓃᑦ ᐊᔾᔨᒋᖏᑦᑐᓄ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂ.

ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐱᕙᒌᔭᐃᕙᒃᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᕙᒃᑐᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᓂ ᐊᑲᐅᓯᓴᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᐸᒃᖢᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᖅᐸᓪᓕᐊᔭᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔪᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᐱᓂᐊᕈᒪᔪᓂ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓅᓯᖓᓂ. ᐃᓚᒋᐊᕐᓗᒍ, ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᐸᒃᑐᖅ, ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᐸᒃᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᐸᒃᑐᖅ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᐸᒃᖢᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᑎᑎᖃᓄᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᒃ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒡᓗ.

ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᖅ ᐅᓄᖅᑐᓂ ᐃᓂᖅᑎᕆᔾᔪᑎᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᕙᒃᑐᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒥᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᒥᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᕙᒃᑐᓂ. ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᐸᒃᑐᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᓛᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒥ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᕕᐅᕙᒃᑐᒥ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᙳᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᖕᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ. ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᓂᖅᓵᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᒃᑲᓐᓂᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ, ᐊᔪᙱᑕᖃᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓴᕐᓂᖃᕆᐊᓕᒃ ᐱᖃᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᕐᑐᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᑐᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᒥᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᕐᑐᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᓗᐊᖅᓯᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓴᐅᑎᖃᕆᐊᓕᒃ

ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ. ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒧ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᒃᑲᓐᓂᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᖃᕆᐊᓕᒃ ᐃᖃᓇᐃᔮᒧᑦ. WHIMS−ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇᓕᓵᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᑕᐅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔪᒪᓂᖃᑦᑎᐊᕆᐊᓕᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᑕᕿᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒍᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᖃᓇᐃᔮᕐᒧᑦ.

ᐃᑲᔫᑏᑦ ᐃᖃᓇᐃᔮᒧᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᕆᔪᖃᖏᓪᓗᓂ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖔᓕᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᔪᖃᖏᓪᓗᓂ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᖔᓕᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᐅᔪᒧᑦ ᐅᖃᕐᕕᐅᓂᖅ ᐃᓕᖁᓯᖃᑎᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᒧᕈᓐᓃᖅᓴᕋᕐᕕᖃᕐᓂᖅ, ᑐᓄᒃᑯᑦ ᕿᑎᒃᑯᑦ ᐃᓕᙵᒃᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᑯᑦ,

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ (ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ), ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑐᑦ. ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖅ

ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᕆᓪᓗᐊᑕᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᖅ.

ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᒪᑯᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖓ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ, ᐊᔪᙱᓐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓇᔭᕐᒥᔪᑦ.

ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᒋᐊᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ ᓇᐅᑦᑎᐅᒪᔪᒃᓴᓂᒃ.

_____________________________________________________________________________________________

ᐱᓇᔪᒍᒪᒍᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ, ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒍ ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᖃᕐᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓲᑏᑦ ᐅᕗᖓ health_baf_hr@gov.nu.ca ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᑕ ᓈᓴᐅᑎᖓ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᐅᑎᕕᒃᐱᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖅᓴᐅᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᐊᔪᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ. ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖅᑳᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᒪᓕᒃᖢᒍ.
  • ᐃᓚᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᙱᒃᑲᓗᐊᒪᖔᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᒥᒃ. ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓖᑦ ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒡᓗ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᑦ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᑦᑕ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᖓᓂᑦ ᑐᓂᓯᔭᕆᐊᓕᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ.
  • ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓐᓄᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᔪᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ.
  • ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑐᐊᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᑑᓂᐊᖅᑐᑦ.

 

ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒍ:  ᐋᓐᓇᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ
PO Box 304, Pangnirtung, Nunavut X0A 0R0
health_baf_hr@gov.nu.ca
ᓱᒃᑲᑦᑐᒃᑯᑦ: (867) 473-2665
ᐃᕐᖐᓇᖅᑕᐅᒃᑯᑦ: health_baf_hr@gov.nu.ca

 

Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ