ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
10-506294
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$92,196.
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ/ᑕᓪᓕᕐᒥᖅ, ᐊᒃᑐᐸ 30, 2020 - 11:59pm

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒻᒦᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ. ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ.

ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᖅᑐᓂ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᕼᐊᒪᓚᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ  ᐃᓚᒋᐊᕐᓗᒍ ᐊᔾᔨᒌᖑᖃᑦᑕᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᓂ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓗᑎ ᑎᑭᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐸᖑᒋᐊᓖᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᓖᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᑦ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ, ᓴᕿᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᕐᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᓱᓕᕆᔾᔪᑏᑦ , ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ , ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᖅ.  

ᓄᓇᓕᒻᒥᑦ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ (CWP) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᕕᖓᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑦ (NWA). ᐱᓕᕆᒋᐊᓕᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᓕᖏᑦ CWP ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᒪᓕᓐᓂᖃᖅᑐᑎᑦ NWA ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑦ, ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᑎ ᐊᐅᓚᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑭᓪᓗᒋᑦ ᑐᕌᒐᖏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒧᑦ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᓇᓇᐃᖅᓯᔪᖅ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᕕᒻᒧᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑎᑭᑕᐅᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓂᕆᖏᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᓴᓐᖓᑦᑎᑕᐅᖏᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓯᑎᒋᐊᕐᓗᒍ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᖅ ᐅᓚᑦᑎᔨᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᑮᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᖅ ᐱᓕᕆᐊᑦ. ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᒋᐊᓐᖓᕐᓂᖏᑦ ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑏᑦ, ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅ ᐅᓂᒃᑳᓂᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓗᐊᓅᖅᑕᐅᔪᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᖅᑦᖅ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᒥᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒥᑦ ᑭᖑᕙᖃᑦᑕᖏᓪᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖃᖏᓪᓗᑎ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᑦ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᒻᒥᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖁᒥᓇᖅᑐᖅ ᐱᓯᒪᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒃᔪᐊᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᓕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᕐᕉᒃ (2) ᐊᕐᕌᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᓕᒻᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ.

ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ (ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ), ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ. ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᑕᐅᓯᐅᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ, ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ, ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂ, ᓄᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ.

ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓂ ᐱᓯᒪᑦᑎᔪᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᑲᑎᓐᖓᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖓ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓐᓄᐃᓗᑎᑦ ᓯᕗᓂᔅᓴᒥᑦ ᐃᓐᓄᑦᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᓂᑦ.

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑕᕆᒐᓱᐊᕈᒪᒋᒍᕕᐅᒃ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ, ᐊᐅᓪᓚᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᑎᑦ ᐅᕗᖓ GNHR@gov.nu.ca. ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖓᑕ ᓈᓴᐅᑎᖓ ᑭᓱᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖓᓂ ᐃᕝᕕᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᖓᒍᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑲᔪᖏᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᖅᓴᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᑐᑭᓯᑦᑎᐊᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ  ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕐᓗᒋᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ. ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᓖᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᓂ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑖᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᐃᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᐃᓂᐅᔪᓂᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᑎ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ. ᐱᕋᔭᒪᐅᖅᓯᒪᓂᐅᔪᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᐃᓕᑎᑦᑎᖏᑦᑐᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒃᑲᓂᕐᓂᐊᕐᓗᓂ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᖏᓐᓂᑦ.
  • ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓐᓄᐃᓂᐊᕐᓗᑎ ᓯᕗᓂᔅᓴᒥ ᐃᓐᓄᑦᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᓂ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᖏᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖓᒍᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᑐᐊᖑᔪᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ