ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
14-506158
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$92,196.00
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016.00
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ/ᑕᓪᓕᕐᒥᖅ, ᐊᒃᑐᐸ 30, 2020 - 11:59pm

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐃᑉᐱᓐᓇᕆᐊᑭᒻᒪᑦ ᐱᕋᔭᑦᓯᒪᐅᑎᖃᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖓ ᐊᓂᒍᑦᓯᐊᕆᐊᓕᒃ, ᒪᓐᓂᑦᓯᐅᑎᓯᒪᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᕐᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᓂ.

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐱᒐᓱᐊᕈᒪᔪᓕᒫᓄᑦ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᒧᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨᖓᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑎᑦᓯᓲᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᓱᓂᓗ ᐱᖅᑯᓯᖓᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᓂᐅᓪᓗ ᐃᓗᐊᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (CGS), ᖃᐅᔨᓴᑦᓯᐊᕐᓱᓂ ᒪᓕᑦᓯᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᓅᖓᔪᓂᒃ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ, ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ, ᑎᑭᐅᒪᔭᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑐᓯᐅᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ. ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᒃ ᑎᒍᒥᐊᖅᑐᖅ ᓴᖅᑮᓂᕐᒥᒃ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᕐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂᓪᓗ, ᐊᐅᓚᑦᔭᐃᓲᖅ ᓯᕗᓕᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᓂᒃ, ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᐱᕐᓗᐊᕿᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᓱᑕᐃᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍᓘᓐᓃᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓗᓂᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᑦᓯᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ, ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᔪᓂᒃ, ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᐱᖃᓯᐅᑎᑦᓱᑎᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑏᓪᓗ ᐱᕐᓗᐊᑎᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᒻᒪᕆᐅᓗᓂ, ᖃᐅᔨᒪᓕᑕᐅᓗᓂ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᐸᓪᓗᓂ / ᑐᑭᓯᐅᒪᑎᑦᓯᓗᓂᓗ ᐱᕚᓪᓕᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦᒃ ᐃᓗᐊᓂ ᑎᒋᒥᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᓂᒃ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᑉ. ᐱᖃᓯᐅᑎᑦᓱᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᐅᔪᓂᓪᓗ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᐃᓪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑏᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ.

ᖃᐅᔨᒪᓃᑦ, ᐱᔪᓐᓇᕐᓃᓪᓗ ᐱᔭᕆᐊᓖᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᒥ ᐱᔭᐅᒐᔪᓲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᔾᔪᐊᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ/ᓴᓐᓇᕕᓐᓄᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᐅᔪᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᒃᓯᓂᖅ, ᑎᒥᐅᔪᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ, ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᖅ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓅᖓᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖅ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᑦᓯᒪᓂᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓᖓᔪᓂᒃ. ᐊᐅᓚᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᖅᑯᓯᖃᖃᑎᒌᙱᑦᑐᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᖅ ᐃᑉᐱᓐᓇᕆᐊᑭᑦᑐᓂ ᑲᙳᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓅᖓᔪᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᑐᙵᕕᐳᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᓂᒃ ᑕᑯᓐᓈᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑑᑎᖃᕆᐊᖏᑦ.

ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᕕᑎᑐᑦ. ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᑑᑎᓕᒃ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ, ᐱᖅᑯᓯᕐᒥᒃ, ᓄᓇᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᑑᑎᓕᒃ.

ᐊᔾᔨᒐᓚᖏᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᑲᑎᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓃᑦ ᐱᓕᒻᒪᑦᓯᒪᓃᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᓯᐅᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ.

ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᓐᓄᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᓐᓄᐃᖁᓪᓗᒋᑦ ᓯᕗᓂᕐᒥ.

 

ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕈᒪᒍᕕᑦ, ᑎᑎᖅᑲᑎᑦ ᐊᐅᑎᙳᐊᑕᖅᓯᓐᓇᒃᑭᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕈᑎᑎᓪᓗ ᐅᕗᖓ gnhr@gov.nu.ca ᐃᓚᒍᑦᑎᓯᐅᑎᙳᐊᑕᖅᓯᓐᓇᕈᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᐅᑉ #-ᖓ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᓐᓂ.  

  • ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓂᒪᓂᖃᖅᑐᑦ ᓴᖅᑮᓂᕐᒧᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖃᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᒪᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋ ᑭᙴᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐱᔨᑦᓯᑦᓯᐊᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ. ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑦᓯᐊᕆᐊᓖᑦ ᐱᒐᓱᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᓯᕗᓕᐅᑎᔭᐅᓂᐊᕈᑎᒃ ᐊᑖᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᐅᑉ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᓈᒻᒪᓈᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐱᕋᔭᑦᓯᒪᐅᑎᖃᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖃᕆᐊᓖᑦ. ᐱᕋᔭᑦᓯᒪᐅᑎᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖃᕈᕕᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᐅᓯᖅᐅᕈᑕᐅᒍᓐᓃᕈᑎᒋᔾᔮᖏᑕᐃᑦ.  
  • ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᓂᒃ ᐃᓐᓄᐃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓅᖓᔪᓂᒃ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔾᔪᑏᑦ ᐱᔭᑦᓴᐅᔪᑦ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ.
  • ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᒍᒪᔪᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᓄᐃᓕᔭᐅᒋᐊᕋᔭᖅᑐᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ