ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
05-506321
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$85,215 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ, 37.5 ᐃᑲᕐᕋᑦ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$24,214 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ.
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ/ᑕᓪᓕᕐᒥᖅ, ᓄᕕᐱᕆ 6, 2020 - 12:00am

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᙱᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ.

ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᒧᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔩᑦ, ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᔪᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖏᕐᕋᓂᕆᔭᖓᓂ ᓄᓇᓕᖕᓄ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑎᒍᔭᐅᒪᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑎᒍᑦ. ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᓪᓗ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ, ᑎᒍᔭᐅᒪᕕᖕᒥᐅᙱᑦᑐᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃᑯᑦ ᐊᓄᓪᓚᒃᓯᖅᑕᐅᔪᓂᑦ. ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᒋᕙᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᑭᓖᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖔᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᕐᒥᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐸᓯᒃᖠᕈᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᓂᒃ ᓱᓕᔫᖕᒪᖔᑕ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᕆᕙᒡᓗᓂᒋᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒧᑦ ᑎᓕᐅᖅᑐᕈᑕᐅᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓄᑦ. ᐱᓕᕆᐊᖓᑕ ᐃᓚᖓᓕ ᐃᓅᓯᓕᕆᕙᒡᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᐸᒡᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖓ ᖃᑕᙳᑎᖏᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ.

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᒪᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᑲᒪᔨᐅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᕙᒡᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᕈᓐᓴᕐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨ ᐊᐱᖅᓱᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᓄᕐᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑎᒋᖕᒪᖔᑦ ᑭᓱᖃᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒡᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᕆᕙᒡᓗᓂᓗ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᕆᕙᒡᓗᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᒡᓗᓂᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᐅᓪᓗᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᕋᔭᖕᓂᕆᔭᖓᑦᑕ ᑲᒪᒋᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᒥᓂᑦ.  ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᐅᔪᒥᒃ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖏᓐᓂᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖃᐅᑕᒫᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓂ. ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨ ᑲᒪᒋᔭᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐸᓯᔭᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᓪᓗ ᕿᒥᕐᕈᕙᒡᓗᓂ ᐃᓚᐅᓕᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᕙᒌᔭᐅᑎᓕᐅᖅᐸᒡᓗᓂ ᑐᑭᒧᐊᒃᑕᐅᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᓐᓃᓵᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᓕᖏᑦ, ᐊᔪᙱᑦᑕᕆᐊᓕᖏᑦ, ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕆᐊᓕᖏᓪᓗ ᑖᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᔭᐅᒐᔪᒃᑐᑦ ᐃᓱᓕᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐊᔾᔨᑲᓴᖓᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ ᐅᑭᐅᓕᒫᒥ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᕙᒡᓗᓂ.  ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓗᓂ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕆᐊᓕᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐊᑐᐊᒐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔾᔪᓯᖏᓐᓂᒡᓗ; ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓚᓕᐅᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᐃᓂᕐᒥᒃ; ᐱᕋᔭᒃᑐᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥ, ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥ, ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓄᑦ ᓴᒃᑯᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥ. ᐃᖅᖃᓇᐃᔭᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᓗᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖑᔪᖅ ᐃᓅᖃᑎᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑐᑭᓯᓇᖅᑐᓂᒡᓗ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᓗᓂ, ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐸᓚᖅᓯᑎᑦᑎᓇᓱᒍᓐᓇᕐᓗᓂ ᐋᖅᑭᒃᓯᔪᓐᓇᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ.

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ, ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑐᑦ.  ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᔭᖅᑐᖅ.  ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᕐᒥᔪᖅ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᓴᖅᑮᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.

ᐱᔪᒥᒍᓱᒃᑯᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ, ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᓂᐊᖅᐸᑎᑦ ᑎᑎᖅᑲᕕᑦ ᖄᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᓗᑎᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ Igloolik_HR@gov.nu.ca. ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᑕ ᓈᓴᐅᑖ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓᓄᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖅᓴᐅᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᐊᔪᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ. ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖅᑳᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᒪᓕᒡᓗᒍ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓲᖑᖕᒪᑕ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᕕᓂᐅᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖏᓐᓂᒃ. ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓖᑦ ᐊᔪᕈᑕᐅᙱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐆᒃᑐᕐᓂᕆᔭᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒡᓗ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᑦ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᑦᑕ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᖓᓂᑦ ᑐᓂᓯᔭᕆᐊᓕᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ.
  • ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓐᓄᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᔪᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᐅᑎᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ.
  • ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑐᐊᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᑑᓂᐊᖅᑐᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ