ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᖁᕐᓗᖅᑐᖅᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
10-04-420-115LA
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$99,743.00
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$22,042

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕇᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ ᑕᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᓐᓂᑦ. ᐆᒦᖓᓗ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓗᓂ, ᑕᐅᑐᒐᔅᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔨᒻᒪᕆᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᐸᑦᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔾᔪᑏᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕆᔭᐅᔪᖅ ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᒥᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᐸᑦᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔾᔪᑏᓪᓗ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑕᐅᖏᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ. ᑖᓐᓇ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐅᔪᖅ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓗᓂ ᑲᒪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐋᕿᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖏᑎᒍᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᓄᑦ, ᐊᓪᓚᕕᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓐᓂᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓐᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᓕᒫᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ.

ᑖᓐᓇ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓐᓂᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᓄ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐅᔪᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓐᓂᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖏᓐᓂᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑐᖃᖁᓇᒍ, ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ ᐱᖁᓪᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᔪᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖅᓴᐅᓗᑦ ᐋᖅᑭᓱᖅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐱᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔾᔪᑎᓪᓗᐊᑕᐅᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ. ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᔪᒥᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖑᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᓂᑦ, ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᑐᒡᓕᒃᑲᓐᓂᖓᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐅᔪᖅ ᓯᕗᒃᑲᖅᑕᐃᔪᖅ ᐅᕙᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᔪᓂᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᐅᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᑦ ᑲᑎᙵᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ, ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓂᑦ ᑐᙵᕕᖃᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᑦ ᓈᒻᒪᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ ᐊᑐᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᖑᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ. ᓯᕗᒃᑲᑦᑕᕐᓗᓂ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᓄᑦ/ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᔭ. ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᐅᑦᑎᒨᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐱᔾᔪᑎᓪᓗᐊᑕᕐᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ. ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᓂᕐᒧᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂ ᓯᕗᓕᑎᐅᖃᑦᑕᕐᓗᓂ. ᐊᓪᓚᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ ᓯᓕᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓂᑦ ᓯᕗᓕᖃᑦᑕᕐᓗᓂ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔨᐅᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᑐᑭᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᖏᓐᓄᑦ. ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᓄᓪᓗ. ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᒋᐊᓪᓚᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐊᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᐅᔪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᕈᖅᓴᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔩᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ. ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ ᒪᑭᑕᑦᑎᐊᑎᑦᑎᓗᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓐᓂᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔩᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᑐᒥᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᔪᒧᑦ. ᐃᑉᐱᒋᔭᖃᑦᑎᐊᕐᓗᓂ, ᓱᖏᐅᑎᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓯᒪᓗᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ, ᐊᔪᙱᑕᖃᕐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᕐᒥᒃ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᔾᔪᐊᕐᒥᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ; ᐱᖓᓱᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓗᓂᒋᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓗᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᑦ/ᐅᖓᓯᑦᑐᒦᑦᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᕐᓂᒥᑦ; ᓚᐃᓴᖃᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᒍᑎᖃᙱᓪᓗᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖓ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑏᑦ ᑲᑎᔾᔨᖃᑎᖃᒌᒃᑯᖏᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ/ᓄᓇᕗᒻᒥᓗ.

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ (ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ), ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ. ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᑕᐅᓯᐅᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ. ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᕐᒥᔪᖅ.

 

ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᒋᐊᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ ᓇᐅᑦᑎᐅᒪᔪᒃᓴᓂᒃ.

ᐱᓇᔪᒍᒪᒍᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ, ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒍ ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᖃᕐᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓲᑏᑦ ᐅᕗᖓ nunavutnurses@gov.nu.ca.. ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᑕ ᓈᓴᐅᑎᖓ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓᓄᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖅᓴᐅᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᐊᔪᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖅᑳᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓂᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᒪᓕᓪᓗᒍ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐱᕝᕕᐅᔭᕆᐊᖃᓲᖑᔪᑦ ᐱᕋᔭᖕᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓂᒃ. ᐱᕋᔭᖕᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓖᑦ ᐊᔪᓕᕈᑕᐅᓪᓚᑦᑖᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓗᓂᓗ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᑦ ᓇᓕᐊᖕᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑐᕈᒪᔭᒥᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᓂ ᑐᓂᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.
  • ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓐᓄᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᔪᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ.
  • ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑐᐊᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᑑᓂᐊᖅᑐᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ