ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ (ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ)

Community: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
Reference number: 
10-505625
Type of Employment 2: 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ
Salary: 
$52,475.00
Northern Allowance: 
$15,016.00

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᑦ 518 ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᖅ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᕐᒥᑦ, ᓂᕿᓕᕆᔨᓄᑦ, ᑖᓐᓇ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓕᕆᓂᖅ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᓂᕿᓕᐅᖅᑎᒥᑦ, ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᓴᓗᒪᔪᓂᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᑦᑐᒥᓪᓗ ᐱᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᓴᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕆᔭᔅᓴᓂ ᑐᓂᐅᓯᐅᖅᑲᐃᓂᕐᒥᑦ ᓈᒻᒪᑦᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕿᓂᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᑦᑑᓂᕋᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᒥᒐᔅᓴᖏᓐᓂᑦᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᒥᔪᖅ ᓂᕆᕕᖓᓗ ᓂᖅᑎᐅᕐᕕᖓᓗ ᓴᓗᒪᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑕᐅᖏᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ, ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᕝᕕᒻᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ.

ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᓂᕆᔭᔅᓴᓂᑦ ᑕᒧᐊᔅᓴᓂᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑐᓂᓯᐅᖅᑲᐃᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐅᓂᔅᓯᒪᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑖᓐᓇ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓚᕆᑦᑐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓄᑦ. ᑖᓐᓇᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖅᑎᐅᓪᓗᓂ ᓂᕿᓕᕆᕕᖓ ᓴᓗᔫᒐᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᓇᔪᖅᑕᐅᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒍ ᓈᒻᒪᒋᐊᖃᕐᒪᑦ ᑖᓐᓇ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᒻᒪᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᑕᑯᔭᐅᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓪᓗᑎᑦ ᑲᒪᔨᐅᔪᑦ ᓱᕈᖅᓯᒪᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ, ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᑖᒃᑯᐊ ᑐᙵᕕᐅᔪᑦ ᓂᕿᓂᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᓕᖅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ, ᓱᕈᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓱᕈᕐᓇᑑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᓐᓇᕐᓗᑎᑦ. ᐊᓯᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᕆᐊᓕᖏᑦ ᐊᑦᑕᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓃᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒋᑦᑎᕕᔅᓴᓂᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᓱᐃᓗᓂ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᓴᓗᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖏᑦ. ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᔪᖅ ᐋᖅᑭᐅᒪᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᑦ ᓈᓴᐃᓯᒪᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᒪᑐᐃᖅᑕᖅᑐᖏᓐᓂᑦ ᐃᓗᓕᖅᓱᐃᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᓂᓪᓕᓇᖅᑐᒃᑯᕕᖓᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᖁᐊᖃᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᐃᓗᓕᑭᓪᓕᔭᕋᐃᑉᐸᑕ ᓂᕿᓕᕆᔩᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓᓐᓄᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᑐᐊᕋᐃᑉᐸᑦ. 

ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ, ᐊᔪᙱᑕᖃᕐᓂᖅ, ᐱᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖃᑐᐊᖅᐸᑦ ᖁᕙᓯᓐᓂᓕᒻᒥᑦ (6) ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᐊᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᔪᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓗᓂ WHMIS (ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᖁᑎᓂᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᓂᑦ). ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᓐᓂᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕿᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥᑦ ᐱᖃᖅᐸᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᐅᒋᐅᓪᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᓐᓂᑦ ᐅᕙᓗ ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓂᑦ.  

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ, ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ. ᐃᓄᒃᑎᑑᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃ. ᖃᐅᔨᒪᒃᐸᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᑐᖅ.

ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᒪᑯᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓇᔭᕐᒥᔪᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓗᑎᒃ.

 

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ