ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔨᒻᒪᕆᒃ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
17-506215
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$92,196
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ/ᑕᓪᓕᕐᒥᖅ, ᓄᕕᐱᕆ 6, 2020 - 11:59pm

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐱᒐᓱᐊᕈᒪᔪᓕᒪᓄᑦ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᒥᒃ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᓂ ᐊᓪᓚᕝᕕᓕᕆᔨᓂᓗ, ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔨᒻᒪᕆᒃ ᑎᒍᒥᐊᖅᑐᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓱᓂᕐᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒥᒃ, ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᓂᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᓯᒍᑕᐅᓗᑎᒃ ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᒻᒥ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᒻᒥ ᖃᓄᖅᑑᕈᑕᐅᔪᓄᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓗᓂᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᓂᓪᓗ ᖃᓄᐃᒋᐊᕈᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓄᑦ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑎᒻᒪᕆᐅᒃ, ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᖓᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ. ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔨᒻᒪᕆᒃ ᑎᒍᒥᐊᖅᑐᖅ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᓗ ᐊᓪᓚᕕᒻᒪᕆᓐᒻᓄᑦ. ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᒐᔪᑦᑐᖅ ᐸᕐᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓗᓕᖅᑐᔪᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ ᓇᓕᖅᑲᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᑦᓯᐊᕐᓗᓂᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᒃ ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕕᑐᔪᓂᒃ ᑕᖅᑳᙶᑦ ᑮᓇᐅᔭᓅᖓᔪᓂᒃ ᐸᕐᓇᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓗᓕᖃᕋᔪᑦᓱᑎᒃ ᐊᓚᒡᒐᐃᑦᑐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ.

ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᒃ ᑎᒍᒥᐊᖅᑐᖅ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒥᒃ ᓱᓕᔫᓂᖏᓐᓂᓪᓗ ᐃᓗᐊᓂ ᓯᓚᑖᓄᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᔪᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᑦᓱᑎᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᑎᒥᐅᔪᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔩᑦ. ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᒃ ᑲᒪᒋᔭᓪᓗᐊᑕᓕᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᕐᒥᒃ, ᖃᐅᔨᓴᖃᕐᓂᖅ ᐊᐅᓪᓛᖅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᕐᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᑭᖑᕙᐅᖅᑲᖏᓪᓗᓂ ᑕᒻᒪᐅᖅᑲᖏᑦᑐᓂᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᐅᔪᒧᑦ. ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᒋᐊᖃᕐᒪᑕ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓱᓕᑦᓯᔪᓂᒃ ᐱᖃᓯᐅᑎᑦᓱᑎᒃ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᑐᖏᓕᖏᑦ, ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ. ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ, ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᑎᒥᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓪᓗᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᖅ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᒻᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᒃ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖅᑑᑎᑦᓴᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᓂᓪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ. ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖃᖅᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᐱᓕᒪᑦᓯᒪᓗᓂᓗ ᑕᖅᑲᐅᖓᖓᔪᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᒋᐊᖏᑦ ᑕᑯᓐᓈᖅᑕᐅᔪᑦ.

ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐃᕕᑎᑐᑦ. ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑑᑎᓕᒃ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ, ᐱᖅᑯᓯᕐᒥᒃ, ᓄᓇᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᑑᑎᓕᒃ.

ᐊᔾᔨᒐᓚᖏᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᑲᑎᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖅ ᐱᓕᒻᒪᑦᓯᒪᓂᕐᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᓯᐅᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ.

ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᓂᒃ ᐃᓐᓄᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᓐᓄᐃᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕈᒪᒍᕕᑦ, ᑎᑎᖅᑲᑎᑦ ᐊᐅᑎᙳᐊᑕᖅᓯᓐᓇᒃᑭᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕈᑎᑎᓪᓗ ᐅᕗᖓ GNHR@gov.nu.ca. ᐃᓚᒍᑦᑎᓯᐅᑎᙳᐊᑕᖅᓯᓐᓇᕈᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᐅᑉ #-ᖓ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᓐᓂ.  

  • ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓂᒪᓂᖃᖅᑐᑦ ᓴᖅᑮᓂᕐᒧᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖃᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᒪᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋ ᑭᙴᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐱᔨᑦᓯᑦᓯᐊᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ. ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑦᓯᐊᕆᐊᓖᑦ ᐱᒐᓱᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᓯᕗᓕᐅᑎᔭᐅᓂᐊᕈᑎᒃ ᐊᑖᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᐅᑉ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᓈᒻᒪᓈᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐱᕋᔭᑦᓯᒪᐅᑎᖃᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖃᕆᐊᓖᑦ. ᐱᕋᔭᑦᓯᒪᐅᑎᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖃᕈᕕᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᐅᓯᖅᐅᕈᑕᐅᒍᓐᓃᕈᑎᒋᔾᔮᖏᑕᐃᑦ.  
  • ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᓂᒃ ᐃᓐᓄᐃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓅᖓᔪᓂᒃ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔾᔪᑏᑦ ᐱᔭᑦᓴᐅᔪᑦ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ.
  • ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᒍᒪᔪᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᓄᐃᓕᔭᐅᒋᐊᕋᔭᖅᑐᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ