ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᑲᒪᔨ ᐊᖏᕋᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒻᒥᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒥᑦ

Groups: 
ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ: 
10-02-255-094LA
ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅ: 
ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒡᒪᖔᑕ: 
ᑕᓐᓇ ᐃᖃᓇᐃᔮᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᖃᑎᒋᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᖏᓂ
ᑮᓐᓇᐅᔭᒃᓵᖓ: 
$103,662.00 - $117,644.00
ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
$ 24, 214.00
ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ
Closing Date: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑐᒦᑦᑐᖅᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ. ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ.

ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᖅᑐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥᑦ ᐊᖏᕋᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒻᒥᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒥᑦ  ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑐᓂ ᑲᒪᔨᖓᓂ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ (SHP) ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑏᑦ (CHN), ᑲᒪᔨ ᐊᖏᕋᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒻᒥᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒥᑦ (SHCC) ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᑐᓂ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓂᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂ ᐊᖏᕋᖅᓯᒪᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᐅᓚᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ ᖃᓄᐃᓘᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᒫᑦ ᐃᓅᓇᓱᐊᓂᕐᒧᑦ. SHCC ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᒻᒥᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑐᒋᑦ ᐊᖏᕋᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒻᒥᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒥᑦ (HCC) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓄᓇᓕᒻᒦᑦᑐᓂᑦ.

SHCC ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕙᑦᑐᖅ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔪᒥᑦ ᐱᐅᓂᖓᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ, ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓄᑦ ᐊᖏᕋᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ, ᐃᑲᔪᖅᑐᒋᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒻᒥᓂ ᐱᔪᓐᓇᕐᓗᑎ − ᑐᓐᖓᕕᖓ ᑲᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓂᑦ. SHCC ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓪᓗᓂ HCC ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓃᑦᑐᓂᑦ.

SHCC ᖃᐅᔨᓴᐃᕙᑦᑐᖅ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᑦ ᑲᒪᕕᒻᒨᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᒪᕕᒻᒨᖅᑕᐅᑲᓐᓂᖅᑐᓂᑦ ᐊᖏᕋᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᔨᓕᒻᒥᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒥᑦ. ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᔪᖅ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ ᑐᓐᖓᓂᖃᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᔭᒐᖅᑖᑎᑦᑎᕙᑦᑐᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ. ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂᑦ. ᖃᐅᔨᓴᐃᔪᖅ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔭᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖓᓄᓂᑦ ᑎᑭᑕᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ. ᐱᓯᒪᑦᑎᔪᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᓄᑦ. ᑲᒪᔨᐅᔪᖅ HCCR−ᑯᑦ ᐊᒻᒪ /ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ HCCW. ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᕙᑦᑐᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ HCC ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᕕᒻᒥ ᐊᐅᓚᓂᖓᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᑐᓂᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ /ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᖅᑐᖅ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒃᔪᐊᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕆᐊᓕᒃ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᑕᓪᓕᒪᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ. ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ (1) ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ. ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ (1) ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕋᑖᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᑦᑐᐊᓂᓕᓐᓄᑦ ᐊᖏᕋᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᑲᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓗᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖁᒥᓇᖅᑐᖅ ᒪᕐᕉᓐᓂ (2) ᑲᒪᔨᐅᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᒪᕐᕉᒃ (2) ᐊᕐᕌᒎᒃ ᐊᖏᕋᒥ ᑲᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᒥᑦ.

ᒫᓐᓇᐅᔪᒥᑦRNANT/NU ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑎᓕᐅᕈᓐᓇᕐᑎᑕᐅᓗᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᑎᐊᕐᓗᓂ ᐱᖅᑯᓯᖃᑎᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐅᑉᐱᕆᔭᖏᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᐱᓯᒪᔭᐅᓗᑎ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᖃᓄᐃᓘᖃᑦᑕᐅᑎᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓂᑦ. ᐊᖁᑦᑐᖅᓯᐅᑎᖃᕆᐊᓕᒃ. ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖓ CPR ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᑖᖃᖅᑐᓂ ᐱᑕᖃᕆᐊᓕᒃ. ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᕈᓐᓇᑎᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔪᓐᓇᑎᐊᕐᓗᓂ. ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᖅ, ᐊᐅᖏᑎᒍᑦ ᓯᑲᖃᓗᐊᖅᑐᓂᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ, ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂ ᐱᓱᑦᑐᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᖅ, ᐃᒻᒥᖅᓱᐃᓂᖅ (PIV) ᐊᒻᒪ ᕿᑎᐊᒍᑦ ᐃᒻᒥᖅᓱᐃᓂᖅ (IV) ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐃᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐃᓐᓇᐅᔪᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓗᓂ /ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᓄᒻᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑎᓐᖓᔪᓂᑦ ᐱᖅᑯᓯᖃᑎᒌᖏᑦᑐᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᓄᓇᓕᒻᒥᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ / ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᑕᐅᓯᐅᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ.

ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ. ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ, ᖃᓪᓗᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕕᑎᑐᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᑦ, ᐱᖅᑯᑭᓯᓂᑦ, ᓄᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑦ

ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (Department of Health Iqaluit)

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ
P.O. Box 1000, Station 1000
Iqaluit, Nunavut  X0A 0H0
ᐅᖃᓘᑖ: 867-975-8600 ext. 5004
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-800-663-5738
ᓱᒃᑲᔪᖅ: 867-975-5744
ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ: NunavutNurses@gov.nu.ca
www.gov.nu.ca/human-resources