ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

ᓄᑖᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19 ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓂ. ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖓᓂ.

You are here

ᐃᕕᖅᑎᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
08-505856
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$99,743.00
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016.00

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᑦ 518 ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᖅ.

ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒧᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ, ᐃᕕᖅᑎᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᖅᐸᒡᓗᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᖕᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖅᐸᒡᓗᒋᑦ, ᑐᕌᒐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓗᑎᒃ, ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᖅᓱᕐᓗᒋᑦ/ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᓐᓃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᐊᐅᓚᑉᐸᒡᓗᒋᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓅᖓᔪᑦ ᐃᓗᓕᖅᑕᖏᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᕕᖅᑎᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᖃᑎᒌᓄᑦ ᐃᕕᖅᑎᑉᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓂᒃ, ᐱᓕᕆᔩᑦ ᐃᕕᖅᑎᑉᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᔨᐅᖃᑎᒌᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᐅᑎᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔾᔪᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᕕᖅᑎᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ. ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᓗᓂᒋᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ, ᐊᑐᐊᒐᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑏᑦ, ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᕙᒌᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᒃᓴᑦ ᓈᒻᒪᒃᓯᓕᕈᑎᒃᓴᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ. 

ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᔪᖅ, ᐊᔪᖅᑕᐅᙱᑦᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᑦᑕᕆᐊᓕᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᐅᒐᔪᒃᐳᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓂᒃ ᐅᓄᙱᓛᖃᕐᓗᒍ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐊᔾᔨᐸᓗᐊᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐱᔾᔪᑎᒋᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᖅ, ᓯᕗᕐᖓᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᒃ.

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ, ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐅᐃᕖᑐᓪᓗ.  ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᖅ.   ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ, ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ, ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂ, ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᓖᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ, ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᖏᓐᓂᖓ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.

ᐊᔪᙱᑐᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓐᓄᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ