ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᑐᓕᕆᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
10-506451
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ 2: 
ᐃᓱᓕᓛᖅᑐᖅ ᒫᔾᔨ 31, 2022
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$99,743.00
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016.00

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐅᒃᑯᐃᖓᔪᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ.

ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒧᑦ, ᐃᓅᓯᖃᓕᖅᑎᑕᐅᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ, ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᑐᓕᕆᔨ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐳᖅ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᓇᐅᒃᑯᓕᒫᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᖃᐃᓕᓴᐃᕝᕕᖕᒥ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑲᒪᔨᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᖏᓐᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᒻᒥᔪᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓴᖅᑮᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓂᑦ ᐃᓚᒋᓐᓄᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ, ᐊᖏᕐᕋᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐸᖅᑭᑦᑎᔨᓄᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᑦ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᓄᑦ.

ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᑎᑦᑎᔨ ᖃᐅᔨᓴᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ, ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᑲᒪᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᐊᓂᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᓂᓪᓚᖓᔪᓂᑦ ᐸᖅᑭᔭᖏᓐᓂ. ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᒪᓕᓪᓗᑎᑦ ᐊᑐᐊᕆᐊᓕᓐᓂ ᐃᖅᑯᓯᕆᕙᑦᑕᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᐱᑦᑎᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᓐᓂᑦ, ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᑐᓕᕆᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ (CPA) ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᑐᓂᐅᔭᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᓘᒃᑖᓄᑦ, ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓄᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᓄᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᓄᑦ, ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ, ᐋᑐᕚᒥᓗ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂᑦ  (OHSNI) ᐊᒻᒪ ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᓂᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᖅ ᑖᑦᓱᒪᖓ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᔾᔪᐊᕐᒥᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᕐᓯᒪᒋᐊᓂᒃ ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᒻᒪᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ (1) ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥᑦ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᓗᓂ. ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖅ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ, ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᖏᓐᓂᖓ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓪᓚᕆᒃᓯᒪᔪᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ (ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ), ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑐᑦ. ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᐸᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᕆᔭᒥᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᖅ. ᖃᐅᔨᒪᒃᐸᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᖅ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖃᖅᑐᖅ  ᒫᔾᔨ 31, 2022. ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᓪᓗ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐃᓱᖃᖅᑐᒧᑦ ᒪᓂᒪᕝᕕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓅᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᔭᓚᐅᑲᖕᓂᖓ ᐃᓱᓕᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥ ᐊᖏᖅᑕᐅᒃᐸᑦ.                                   

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.

 

ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᒍᕕᑦ, ᐃᕐᖏᕐᓇᐅᑎᒃᑯᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᑎᑎᖅᑲᖃᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓲᑏᓪᓗ ᐅᕗᖓ gnhr@gov.nu.ca. ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖᑕ ᓈᓴᐅᑖ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥ ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᑦᑎᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᒃᑲᓐᓂᖁᓗᒋᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᓐᓇᖁᓗᒋᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓄᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑉ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.
  • ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᒪᓕᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᐅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐱᕝᕕᐅᔭᕆᐊᖃᓲᖑᔪᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓐᓂᖅᐸᑕ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓂᒃ. ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓖᑦ ᐊᔪᕈᑕᐅᙱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᐆᒃᑐᕐᓂᕆᔭᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒃᑲᓐᓂᑐᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑉ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖓ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᐃᕐᖐᓇᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ.
  • ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑐᐊᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᑑᓂᐊᖅᑐᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ