ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᑐᓕᕆᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
10-505991
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ 2: 
ᐃᓱᓕᓛᖅᑐᖅ ᐊᐅᒡᒍᓯ 3, 2020
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$99,743.00
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016.00
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᔫᓂ 12, 2020

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐅᒃᑯᐃᖓᔪᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ.

ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒧᑦ, ᐃᓅᓯᖃᓕᖅᑎᑕᐅᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ, ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᑐᓕᕆᔨ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐳᖅ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᓇᐅᒃᑯᓕᒫᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᖃᐃᓕᓴᐃᕝᕕᖕᒥ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑲᒪᔨᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᖏᓐᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᒻᒥᔪᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓴᖅᑮᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓂᑦ ᐃᓚᒋᓐᓄᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ, ᐊᖏᕐᕋᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐸᖅᑭᑦᑎᔨᓄᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᑦ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᓄᑦ.

ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᑎᑦᑎᔨ ᖃᐅᔨᓴᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ, ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᑲᒪᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᐊᓂᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᓂᓪᓚᖓᔪᓂᑦ ᐸᖅᑭᔭᖏᓐᓂ. ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᒪᓕᓪᓗᑎᑦ ᐊᑐᐊᕆᐊᓕᓐᓂ ᐃᖅᑯᓯᕆᕙᑦᑕᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᐱᑦᑎᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᓐᓂᑦ, ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᑐᓕᕆᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ (CPA) ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᑐᓂᐅᔭᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᓘᒃᑖᓄᑦ, ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓄᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᓄᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᓄᑦ, ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ, ᐋᑐᕚᒥᓗ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂᑦ  (OHSNI) ᐊᒻᒪ ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᓂᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᖅ ᑖᑦᓱᒪᖓ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᔾᔪᐊᕐᒥᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᕐᓯᒪᒋᐊᓂᒃ ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᒻᒪᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ (1) ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥᑦ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᓗᓂ. ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖅ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ, ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᖏᓐᓂᖓ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓪᓚᕆᒃᓯᒪᔪᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ (ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ), ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑐᑦ. ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᐸᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᕆᔭᒥᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᖅ. ᖃᐅᔨᒪᒃᐸᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᖅ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖃᖅᑐᖅ ᐊᐅᒡᒐᓯ 3, 2020. ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᓪᓗ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐃᓱᖃᖅᑐᒧᑦ ᒪᓂᒪᕝᕕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓅᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᔭᓚᐅᑲᖕᓂᖓ ᐃᓱᓕᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥ ᐊᖏᖅᑕᐅᒃᐸᑦ.                                   

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ