ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

LogoHome

You are here

ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
051-220121- GHVAE-07026
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ 2: 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖑᖏᑉᐸᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᑲᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$95,882 to $108,810
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$26,345

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᐅᔪᖅ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᒥᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓ, ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ-ᒥ ᓄᓇᕗᑦ. ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥᑦ, ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᓂᕐᒥᑦ, ᐱᔨᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ.  ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᖅᑐᑯᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ, ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᕐᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᑦ, ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᐃᓕᓴᔭᐃᔩᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ, ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐃᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ  ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ, ᐃᑲᔪᕐᓗᓂᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᑦ, ᑎᒥᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᕕᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᓖᑦ.

ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᐅᔪᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᒻᒥᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓗᑎ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓯᒪᓗᓂ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᒃᑲᓂᖅᑐᓄᑦ. ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᖃᑦᑕᕆᐊᓕᒃ ᐃᒻᒥᑰᖅᑐᓂᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦᓕᓐᓂ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᓈᓴᐅᓯᕆᓂᕐᒥᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒥᑦ, ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔪᓐᓇᕆᐊᓕ.  ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᔭᐅᒐᔪᓲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᒃᑯᑎᒍᑦ. ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔪᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᑎᑎᖅᑲᓕᐅᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓈᓴᐅᓯᕆᔾᔪᑎᓂᑦ. ᐃᓄᑦᑎᑑᕈᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᓂᖓ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᑎᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᒧᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕆᐊᓕᖃᓪᓚᕆᑦᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᑦ, ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂᑦ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᑦ, ᓄᓇᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ.

ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᑲᑎᓐᖓᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᖓ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ, ᐊᔪᖏᓐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᒫᓐᓇᐅᔪᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓪᓚᕆᖏᑦᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ, ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᕐᓗᑎᓪᓗ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᒧᑦ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᐅᓪᓛᖅᑕᐅᓗᓂ ᐊᑯᓂᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᑲᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᒧᑦ.

 

ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐱᓇᓱᒍᒪᒍᕕᑦ, ᐃᕐᖏᕐᓇᐅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᕐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ NACHR@arcticcollege.com. ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᑕ ᓈᓴᐅᑖ ᑎᑎᕋᕐᓗᒍ ᐃᕐᖏᕐᓇᐅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᕕᑦ ᐱᔾᔪᑎᖓᓄᑦ ᐃᕐᖏᓇᖅᓯᐅᑎᓐᓄᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖅᓴᐅᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᐊᔪᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᖏᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ. ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᐅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᓂᖅ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓲᖑᕗᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖃᕐᒪᖔᑦ. ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᑎᖃᕋᓗᐊᕈᓂ ᐊᔪᖏᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐆᒃᑐᕐᓂᕆᔭᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᕐᓄᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐆᒃᑐᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᐊᕈᑎᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᓂᕈᐊᕆᔭᖏᓐᓂᒃ.
  • ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓐᓄᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐅᑉ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᓂᖓ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ.
  • ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑐᐊᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᑑᓂᐊᖅᑐᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ