ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒥ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
05-505749
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$103,260 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ, 42 ᐃᑲᕐᕋᑦ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᕕᕝᕗᐊᓕ 28, 2020

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ.

ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑕ ᑐᒡᓕᐊ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ,  ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒥ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᑲᒪᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐋᓐᓂᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᑦᑕᖅᑐᓂᑦ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ  ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᑦᑐᒥᑦ ᐊᔾᔨᒌᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑲᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᖕᒦᑦᑐᓂᑦ.  ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᔪᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᖁᕝᕙᖅᐹᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ, ᓴᐳᔾᔨᓂᖅ, ᐋᓐᓂᐊᕈᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓗᓂ, ᐱᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᒥᒃᖠᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᕆᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐊᔪᕈᑕᐅᓕᖅᐸᒃᑐᓂᒡᓗ.  ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕖᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᑎᒥᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᖃᓱᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐄᔭᒐᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᕆᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐹᓪᓕᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒦᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒋᓗᒍ ᑭᓯᐊᓂ ᑖᒃᑯᓂᖓᑑᙱᑦᑐᖅ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᒍᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᓂᑦ ᑲᒪᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᓇᓱᐊᖏᓐᓇᕐᓗᒋᑦ, ᖃᓂᒻᒪᔾᔪᑕᐅᖏᓐᓇᓕᖅᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕐᓗᒋᑦ. ᑕᕝᕙᓂ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᒪᓕᒃᑐᖅ 42−ᓂᒃ ᐃᑲᕐᕋᓂᒃ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓂᒃ, 12-ᓄᑦ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ ᐊᓯᔾᔨᑲᑕᒃᐸᒡᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᓪᓗᓄᑦ ᑎᓴᒪᓄᑦ ᓄᖅᑲᖓᕙᒡᓗᓂ.

ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨ ᑲᒪᒋᔭᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᓄᓪᓚᒃᓯᖅᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓱᒫᓗᑕᐅᔪᓂᒡᓗ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒡᓗ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᐃᓅᓯᕐᒨᖓᔪᓂ ᓂᕈᐊᕆᔭᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑎᒍᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.  ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᓂ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᓂᕐᒥᒃ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓕᖕᓂᒃ, ᑕᑯᔭᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒡᓗ. ᐊᓄᓪᓚᒃᓰᕕᖕᒥ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨ ᑲᔪᓯᑎᑦᑏᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᓅᑎᕆᑎᓪᓗᒋᒃ ᐊᓄᓪᓚᖅᓯᖅᑐᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᓇᑕᒥᓘᓐᓃᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᓂ ᐊᓄᓪᓚᒃᓰᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᓄᓪᓚᒃᓯᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᔪᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᒥᓴᐃᔨᐅᔪᖅ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᒃᓴᓂᑦ ᐊᑦᑎᒃᑐᒦᑦᑐᓄᑦ, ᐊᑯᓐᓂᖅᓱᖅᑐᓄᑦ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑐᓄᓪᓗ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᑦᑐᓄᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓕᒫᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓂ, ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒦᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ, ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᓐᓂᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᓕᖏᑦ, ᐊᔪᙱᑦᑕᕆᐊᓕᖏᑦ, ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕆᐊᓕᖏᓪᓗ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᔭᐅᒐᔪᒃᑐᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᑐᕌᒐᖃᖅᑐᓄᑦ, ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ RNANTNU−ᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᑰᓗᓂ ᐅᔾᔨᕐᓇᓗᐊᖅᑐᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓗᓂᓗ ᖃᐅᔨᓴᑦᑎᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ.  ᐊᕐᕌᒍᖕᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᔭᖅᑐᖅ. ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᓂᖅᓵᓕᖅᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᕐᒧᑦ/ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᓗᓂ/AED−ᒥᒡᓘᓐᓃᑦ ᐱᖃᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑐᖅ. ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᑖᖅᓵᓕᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᑕᖅᑭᑦ ᐊᕐᕕᓂᓖᑦ (6) ᐃᓗᐊᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ (ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ), ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑐᑦ.  ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐸᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᖅ. ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ, ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᕐᒥᑦ, ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᓇᔭᖅᐳᖅ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒧᑦ ᓴᓇᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ