ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓗᐃᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᕕᖕᓂ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
10-01-235-171AS
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$107,718
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᓯᓂᐊᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᓕᒫᓄᑦ.

ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨᒧᑦ, ᐃᓗᐃᖅᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᒧᑦ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᕝᕕᖕᓂ (ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ) ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᖅ ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᐸᒃᑐᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐸᒃᑐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᕙᒃᑐᓂᒡᓗ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᕝᕕᖕᓂ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᓄᓪᓗ ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᓂᕐᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᕆᕗᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᓯᓂᕐᒥᒡᓗ ᑕᒫᓃᑦᑐᓂᒃ ᑕᒫᓃᙱᑦᑐᓂᒡᓗ ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖁᔭᐅᕝᕕᐅᔪᓂᒃ ᒡᓇᒻᒪᖅᑯᑦᑎᓗᑎᒃ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᕈᓐᓇᖅᑐᒃᑯᓪᓗ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᑉ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓕᖅᑎᑕᖏᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖁᔭᖏᓪᓗ ᐊᒃᑐᖅᓯᕙᒃᐳᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᔨᑦᑎᖃᕐᓃᑦ ᐱᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᕙᖕᒪᖔᑕ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᐊᑭᖏᓐᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ.

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐸᒃᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᕙᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᖅᐳᖅ  ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᐃᓄᐊᖅᓴᐃᕙᖕᓃᑦ, ᐃᓄᐊᖅᓴᐃᓂᕐᒧᑦ, ᐱᓚᒃᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᑐᓐᐃᓇᐅᙱᑦᑐᓄᓪᓗ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓂ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕆᔭᐅᔫᑉ ᓯᓚᑖᒍᑦ, ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᕕᖃᖁᔨᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᐅᓄᑦ. ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖅᑕᖃᕆᕗᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕋᔭᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᓪᓚᕆᖕᓄᑦ, ᓇᓗᙱᑦᑎᐊᖅᐸᒡᓗᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᒥᑭᓛᒥᒃ ᐸᒡᕕᓴᖕᓂᖃᕐᓗᓂ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᔪᕐᓇᙱᓐᓂᓕᒡᒪᖓᒍᑦ. 

ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᖏᓪᓗ ᐱᔭᐅᒐᔪᒃᐸᒃᐳᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᖅᖢᓂ ᐊᓂᒍᐃᓂᕐᒥᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᕙᖕᓂᕐᒥᒃ; ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ (ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ) 5-ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᕙᖕᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓗᓂ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓪᓗᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᓪᓚᕆᒃᐸᖕᓂᕐᒥ/ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᕐᕝᕕᖕᒥ (ᐱᖓᓱᓂᒃ) 3−ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓂᕐᒥᒃ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒡᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ ᐊᔾᔨᑲᓴᖓᓂ ᐊᖏᑎᒋᓂᖓᓂᒡᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᕝᕕᒋᓂᐊᕐᓗᒍ. ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓂᖅ RNANT/NU-ᑯᓐᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᕗᖅ.

ᐃᓂᑖᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐃᓚᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ/ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐱᔭᕇᖅᓯᓗᓂ ᐅᑯᓂᖓ, ᐃᓅᓵᖅᑐᓂᒃ ᐆᒻᒪᕆᐊᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᑐᖅ (NRP), ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᕙᖕᓂᕐᒥ ᓄᑕᖅᑲᓂᒃ ᓯᕗᕙᓯᖕᓂᖅᓴᒥ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ (PALS), ᓯᕗᕙᓯᖕᓂᖅᓴᒥᒃ ᐆᒪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ (ACLS) 6-ᓂᒃ ᑕᖅᑭᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓕᓚᐅᕐᓗᓂ.  ᑖᒃᑯᐊ ᐱᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ

ᓇᓗᓇᒃᑯᑕᐃᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑕᐅᔭᕿᐊᖃᖅᐳᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᒐᒃᓴᒥ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓗᓂ.

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓂᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᕝᑯᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᓇᓕᒧᒃᓱᖅᑐᒥᒡᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᔪᒃᑐᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᓯᒪᓂᐊᖅᐳᖅ.     ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ (ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ), ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑐᑦ.

ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐸᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᖅ.

ᖃᐅᔨᒪᑉᐸᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᖓᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᕐᒥᔪᖅ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᖅᑐᓄᑦ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓪᓚᕆᖕᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ: $5,000 ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ ᐱᒋᐊᓵᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, $5,000 18-ᓄᑦ ᑕᖅᑭᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ $10,000 ᑕᖅᑭᓄᑦ 30−ᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᑦ $9,000 ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ ᑲᒪᓯᒋᐊᖅᑳᒃᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᑭᓕᐅᓯᐊᑦ ᐊᒻᒪ $375 ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᐅᓯᐊᒃᑲᓐᓂᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ $4,500 ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ.

ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᒋᐊᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ ᓇᐅᑦᑎᐅᒪᔪᒃᓴᓂᒃ.

 

ᐱᓇᔪᒍᒪᒍᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ, ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒍ ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᖃᕐᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓲᑏᑦ ᐅᕗᖓ nunavutnurses@gov.nu.ca.. ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᑕ ᓈᓴᐅᑎᖓ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᐅᑎᕕᒃᐱᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖅᓴᐅᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᐊᔪᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ. ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔪᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᒥ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓲᖑᖕᒪᑕ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᕕᓂᐅᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖏᓐᓂᒃ. ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓖᑦ ᐊᔪᕈᑕᐅᙱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐆᒃᑐᕐᓂᕆᔭᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒡᓗ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᑦ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᑦᑕ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᖓᓂᑦ ᑐᓂᓯᔭᕆᐊᓕᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓐᓄᑦᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓄᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑉ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖓ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ.
  • ᐆᑦᑐᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑐᐊᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᒃ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ