ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ
ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ
ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ
ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ
ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ
ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ
ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ
ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
10-02-250-097LA
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$103,662- $ 117, 644
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$ 15,016.00 - $ 34, 455.00

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑉ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖓ

ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᓗᓂ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᓂ, ᐃᑲᔫᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐋᖅᑭᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᑲᒪᒋᒃᑲᓐᓂᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᑦ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ, ᒪᓕᒐᖏᑦ, ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ, ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ, ᑐᕌᒐᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑭᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕕᖓᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓂᑦ ᑲᒪᖃᑦᑕᕆᐊᓕᒃ ᑭᖑᕙᖅᓯᒪᑎᑦᑎᖏᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᒍᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᖏᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ.

ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐊᑕᖐᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑎᐅᔪᖅ ᐱᖃᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓᑦᑕᐅᖅ ᑲᒪᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓇᓱᓐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ.

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕐᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᔪᓂᑦ ᐃᓄᖕᓂᓪᓗ (ᐃᓄᖕᒥᑦ, ᐃᓚᒌᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᙵᔪᓂᑦ) ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᓂᑦ ᐅᕙᓗ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑑᓗᒋᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕋᓱᖕᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ, ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕙᓗ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᒥᑦ, ᑎᒥᒥᒍᑦ ᐊᔪᓕᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᖁᒧᑦ ᑎᑭᖁᓇᒋᑦ, ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᒥᖏᑦ ᖃᓄᐃᖏᓐᓂᕆᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᖅᓯᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ. ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᒍᑕᐅᔪᑦ/ᐃᓕᓴᑎᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᑦ ᖃᓅᒻᒪᖔᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐋᓐᓂᐊᔪᓄᑦ. ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᔪᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐱᓕᕆᕝᕖᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᑦᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᑎᒥᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖕᓄᑦ. ᖃᐅᔨᒻᒪᔨᑕᕆᔭᐅᓗᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓗᑎᑦ ᓯᕗᓕᕐᓗᑎᓪᓗ ᐃᓚᔭᐅᓯᒪᔾᔪᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑏᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖃᕆᐊᓕᒃ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂᓗ

ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᖅᓯᒪᓗᓂ, ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᓗᓂ ᖁᑦᑎᓐᓂᒃᓴᒥᑦ, ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒥᑦ − ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᖅᓯᒪᓗᓂ.
ᓄᑖᒥᑦ ᐃᓅᓕᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖃᕐᓗᓂ
ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑲᒪᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥᓪᓗ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓪᓚᕆᐅᓂᕐᒥ.
ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᓪᓗ

ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᑐᖅ ᑖᑦᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐊᑖᓂᑦᑐᓂᒃ ᐱᓯᒪᒍᓂ: ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᒃᑐᑰᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓅᓕᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓗᓂ, ᐆᒻᒪᓯᕆᔪᓂᒃ ᐃᓅᓕᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᓅᖃᑖᖅᑐᓂᒃ ᐃᓅᓕᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓗᓂ.  ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᖅ, ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᐃᓇᓕᔪᖅ, ᐃᒡᓕᐊᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᓐᓇᕐᓗᓂ, ᑰᑦᑎᓈᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓗᓂ, ᐃᕐᓂᓱᒃᑐᒥᒡᓗ ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓯᒪᓗᓂ.

ᖃᐅᔨᒪᒃᐸᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂ, ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂ, ᓄᓇᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᖅ.

 

ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒍ: ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ
ᑎᑎᖅᑲᑯᕕᐊ 1000, ᐃᓂᖓ 100, ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0
ᐅᖄᓚᐅᑕ: (867) 975-8600 ext 5012
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 975-5744
ᐃᕐᖐᓇᖅᑕᐅᒃᑯᑦ: latienza@gov.nu.ca

Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ