ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

LogoHome

You are here

ᐃᓪᓗᖃᖅᑐᓕᕆᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
12-506025
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ 2: 
ᑖᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑐᐊᖅ.
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$63,804.00 ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ, 37.5 ᐃᑲᕋᐃᑦ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥᑦ
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$20,980.00 ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ/ᑕᓪᓕᕐᒥᖅ, ᓄᕕᐱᕆ 6, 2020 - 12:00am

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒻᒦᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ.

ᒪᓕᑦᑐᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᑐᑭᒧᐊᕈᑦ 518, ᑖᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑐᐊᖅ.

ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᖅᑐᓂ ᐱᖁᑎᐅᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥᑦ, ᐃᓪᓗᖃᖅᑐᓕᕆᔨ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᓂᑦ ᐱᓕᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᓗᒋ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᖏᕋᖃᕐᕕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒧᑦ. ᐃᓪᓗᖃᖅᑐᓕᕆᔨ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᓂᕐᒥᑦ ᐊᑕᖏᖅᑐᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᓪᓗᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᐅᖅᑲᕐᓗᑎ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒥᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᖁᑎᐅᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᓪᓗᐃᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᑲᒪᒋᔭᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᑎᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓈᒻᒪᓴᖏᒍᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑐᓄᑦ, ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᐅᔪᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ ᐱᑕᖃᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᖅᑐᓂ ᐱᖁᑎᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥᑦ ᓇᓂᓯᓗᑎ ᐋᖅᑭᒍᑎᓂᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓄᑦ. ᐱᓯᒪᑦᑎᓗᓂ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᓖᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒍᑕᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖃᕐᓗᑎ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᖁᑎᓄᑦ ᓈᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᑭᒪᑎᑕᐅᓗᑎ; ᐊᒻᒪ ᑲᑎᖅᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᕐᒥᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ (ᓲᕐᓗ, ᐃᓄᖃᖏᑦᑐᑦ ᐃᓪᓗᐃᑦ, ᐊᑐᖅᑐᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᑑᓂᖓ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑐᖅ ᓈᒻᒪᓴᖏᒍᑕᐅᔪᑦ) ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓪᓗᖃᖅᑐᓕᕆᔨ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓪᓗᐃᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓪᓗᒥᒨᖓᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᐃᔅᓯᕙᐅᑕᐅᓗᓂ ᐃᓕᐅᖅᑲᐃᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᓂᑦ ᐱᑕᖃᖅᑎᓐᓇᒍ ᐱᖁᑎᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ, ᐊᔪᖏᓐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᔭᒐᔪᑦᑐᑦ ᐅᑯᑎᒎᓇ ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᒻᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖃᖅᓯᒪᓗᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᐅᔪᓂ. ᒪᕐᕉᒃ (2) ᐊᕐᕉᒍᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᓪᓚᑦᑎᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ MS Office ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕆᐊᓕᒃ ᐊᔪᖏᓐᓂᖃᕐᓗᓂ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔪᓐᓇᑎᐊᕐᓗᓂ, ᐃᓄᑦᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ, ᑕᒪᒃᑭᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓄᑦ.

ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ.

ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ, ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ, ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂ, ᓄᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ

ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓂ ᐱᓯᒪᑦᑎᔪᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᑲᑎᓐᖓᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓐᓄᐃᓗᑎᑦ ᓯᕗᓂᔅᓴᒥᑦ ᐃᓐᓄᑦᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᓂᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑕᕆᒐᓱᐊᕈᒪᒋᒍᕕᐅᒃ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ, ᐊᐅᓪᓚᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᑎᑦ ᐅᕗᖓ  Igloolik_HR@gov.nu.ca. ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖓᑕ ᓈᓴᐅᑎᖓ ᑭᓱᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖓᓂ ᐃᕝᕕᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᖓᒍᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑲᔪᖏᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᖅᓴᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᑐᑭᓯᑦᑎᐊᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ  ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕐᓗᒋᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ. ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᓖᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᓂ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑖᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᐃᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᐃᓂᐅᔪᓂᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᑎ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ. ᐱᕋᔭᒪᐅᖅᓯᒪᓂᐅᔪᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᐃᓕᑎᑦᑎᖏᑦᑐᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒃᑲᓂᕐᓂᐊᕐᓗᓂ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᖏᓐᓂᑦ.
  • ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓐᓄᐃᓂᐊᕐᓗᑎ ᓯᕗᓂᔅᓴᒥ ᐃᓐᓄᑦᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᓂ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᖏᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖓᒍᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᑐᐊᖑᔪᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ