ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

LogoHome

You are here

ᐃᓕᓴᐃᔨ, ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
051-2020-IAS-03357
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$95,882-$108,810
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᓕᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐃᓕᓴᐃᔨᒥᒃ, ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐃᓕᓴᐃᓲᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂᑦ ᖃᓄᑯᓘᔭᖅ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᓯᒃᑯᑦ, ᐊᑐᖅᐸᒃᖢᓂᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑦᑕ ᑐᙵᕕᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒃᖢᓂᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ.  ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨᐅᖃᑎᒥᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᑎᑭᑦᑎᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᑦᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ, ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᐅᑎᐊᖅᑐᓂ, ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᖅᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᒃᑲᓂᖅᑐᓄᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓐᓂᓕᕆᓂᕐᒥᑦ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐱᔨᑦᑎᕋᖃᑎᖃᖅᐳᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᒪᓕᒃᑎᑦᑎᕙᒃᑐᓂᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐊᓂᒎᑎᑦᑎᐊᖅᑎᓐᓇᓱᐊᖅᖢᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒋᔭᒥᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᓵᕐᓂᕐᒧᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅᑖᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᔪᒃᓴᓄᑦ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᑦᑕ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ. ᐅᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᕆᔭᐅᔪᑦ, ᑖᒃᑯᐊᑐᐊᖑᙱᖦᖢᑎᒡᓗ: ᐊᒡᓚᕝᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎ ᐊᒻᒪ ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᖅ, ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ, ᐊᔪᙱᑕᐅᔭᕆᓖᑦ, ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒧ ᑐᙵᕕᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑖᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᖃᖁᔭᐅᓯᒪᕗᑦ:

ᐱᔭᕇᖅᓯᔾᔪᓯᐊᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓗᒍᑦ ᐊᒡᓚᕝᕕᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓗ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᑐᙵᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ;
ᐅᑭᐅᕐᓄ ᒪᕐᕉᖕᓄ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᑰᓗᓂᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓂᑰᓗᓂᓗ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᖃᖅᐸᒡᓗᓂᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥᑦ;
ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᓂᑦ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᓂᓗ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ; ᐊᒻᒪ
ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᖃᑎᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᑰᒍᓂᑦ ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒥᑦ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᒍᓂᑦ ᐊᑲᐅᓪᓗᓂᑦ, ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᓗᓂᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᓗᓂᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᒡᓗ ᐊᑲᐅᓇᔭᖅᐳᖅ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖕᓂᐊᖅᑐᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᓐᓇᕐᓂᖕᒥᑦ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ, ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᓯᖃᕐᓗᓂᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᑭᓯᓇᖅᑐᓂᒡᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᓯᒪᓗᓂᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒥᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᖃᑎᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐅᔾᔨᕈᓱᒍᓐᓇᕐᓗᓂᑦ. 

ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓗᓂ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.       

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᖅ ᑐᓂᓯᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑐᓂᒃ ᑲᒪᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓄᖁᑎᖏᑦᑕ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑎᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᑉ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᒥ.

ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᓇᔪᒃᓯᒪᔪᕕᓂᕐᓂᑦ ᕿᓂᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂᑦ ᐅᒃᑯᐃᖓᔪᖃᓕᕐᐸᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᑦ.

ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐱᓇᓱᒍᒪᒍᕕᑦ, ᐃᕐᖏᕐᓇᐅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᕐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ nachr@arcticcollege.com ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᑕ ᓈᓴᐅᑖ ᑎᑎᕋᕐᓗᒍ ᐃᕐᖏᕐᓇᐅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᕕᑦ ᐱᔾᔪᑎᖓᓄᑦ ᐃᕐᖏᓇᖅᓯᐅᑎᓐᓄᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖅᓴᐅᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᐊᔪᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓄᖏᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᒐᔭᖅᑐᑦ.   ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᐅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᖓᓂ.
  • ᐃᓚᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᓖᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᒃᑲᓗᐊᒪᖔᑕ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖃᕆᐊᓖᑦ.  ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓖᑦ ᐊᔪᖏᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᒃᑲᓐᓂᖁᓗᒋᑦ. 
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᐊᕈᒥᑦ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᓂᕈᐊᕆᔭᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ.
  • ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓐᓄᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᔪᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ.
  • ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑐᐊᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᑑᓂᐊᖅᑐᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ