ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

Logo Home

You are here

ᐃᓕᓴᐃᔨ, ᕿᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
051-2021-ICP-12302
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ 2: 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᓄᓇᖃᖅᑐᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ. (ᐱᑕᖃᙱᑉᐸᑦ ᓄᓇᕗᒻᒦᙶᖅᑐᒥ ᐃᓄᖕᒥᒃ, ᑖᓐᓇ ᐃᓂᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᕐᕌᒎᖕᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᖕᓂᕐᒧᑦ.)
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$95,882 to $108,810
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$18,517

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᓄᓇᖃᖅᑐᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖃᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐅᒃᐱᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ.

ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᓪᓗᐊᑕᖏᑦ ᐱᕙᒌᔭᐃᓂᖅ, ᐃᓕᓴᐃᓂᖅ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᑳᓕᐅᕐᓂᖅ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐸᓪᓕᐊᔭᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᖢᑎᒃ ᐸᐃᑉᐹᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐅᑯᒪᐃᑦᑐᕐᓂᐅᑎᓂᒃ ᓴᓇᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᖢᑎᒃ ᐸᐃᑉᐹᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ, 1−ᒥᑦ 4−ᒧᑦ; ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᔾᔨᒌᒃᑐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ/ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒥᑦ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᕐᓂᐅᑎᓂᒃ ᓴᓇᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᕆᐊᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒧᑦ.

ᓱᓕᒃᑲᓐᓂᖅ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᖅᑐᖅ ᐱᑎᑦᑎᕙᒃᓗᓂ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ, ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ, ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᓂᕐᓂᒃᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖢᑎᒃ ᐸᐃᑉᐹᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓂᖅ ᐃᒡᓗᓂᒃ ᓱᕋᒃᓯᒪᔪᓕᕆᔨ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᓴᓇᔨᐅᓂᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᓇᓃᓐᓂᖓ 3.  ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑕᐅᓲᓂᒃ, ᐃᓕᓴᐃᔨ ᕿᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᑐᒐᒃᓴᓂᒃ ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐋᖅᑭᐅᒃᓯᒪᓂᒃᓴᖏᓐᓂᒃᓗ ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓂ. ᐋᖅᑭᒃᑕᑦ ᐱᖁᔭᐅᔪᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᖅᑑᑉ ᓴᓇᔭᖏᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᓂᕐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᒪᔪᒥ, ᐊᕙᑎᖓᓂ ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᕐᒥ ᐸᕐᓇᒃᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᓂ, ᐃᓂᖃᑦᑎᐊᕈᑎᒃᓴᖓᓂᒃᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ.

ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᖅ ᐱᔭᕆᐊᓕᒃ ᓴᓇᔨᙳᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒥᒃ ᕿᔪᓕᕆᔨ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥᒃ, ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᕐᒥᒃ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃᔪᐊᕐᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᑲᑎᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᒥᒃ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᓂ. ᐱᓯᒪᓗᑎᑦ ᐅᕙᓗ ᐱᔭᕇᖅᓯᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥᑦ; ᐅᕙᓗ ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ. ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᖕᓄᑦ ᐱᐅᔪᒥᒃ ᐱᕚᓪᓕᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᑰᓗᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕆᐊᓕᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᖅᑐᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᖅ ᑖᒃᑯᓄᖔᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᑯᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᐃᓗᓂ ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᖃᕆᑕᐅᔭᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᓲᕐᓗ; ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕈᑎᑦ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᑦ, ᑲᑎᖅᓱᐃᕕᒃ, ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᒥᔪᖅ.

ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᓇᓪᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᑦ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓐᓂᑦ, ᓄᓇᖓᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ.

ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖑᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᓇᓱᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓂᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧ ᑐᓂᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᓅᑕᐅᓗᑎᒃ ᒪᓕᓪᓗᒍ ᖃᓄᖅ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᓂᐊᖅᑕᖓ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᖕᓂᖅ.

 

ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐱᓇᓱᒍᒪᒍᕕᑦ, ᐃᕐᙲᕐᓇᐅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᕐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ NACHR@arcticcollege.com. ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖᑕ ᓈᓴᐅᑖ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓᓄᑦ ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᑎᖕᓂ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖅᓴᐅᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᐊᔪᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑉ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.
  • ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓂᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᒪᓕᒡᓗᒍ.
  • ᐃᓚᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᙱᒃᑲᓗᐊᒪᖔᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᒥᒃ. ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓖᑦ ᐊᔪᓕᖅᑎᑕᐅᓪᓚᑦᑖᔾᔮᙱᑦᑐᑦ ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒡᓗ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑉ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖓ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ.
  • ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑐᐊᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ