ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

Logo Home

You are here

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, ᓂᕿᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᓄᑦ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
051-083019-SIC-14549
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$95,882 - $108,810
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$19,716

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᑕᑎᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓇᖅᑑᓪᓗᓂ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᐃᔅᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᔪᒥᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ, ᓂᕿᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᓄᑦ ᑲᒪᔨᐅᔪᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒥᑦ ᓂᕿᓕᐅᖅᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓴᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᕐᖓᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᓂᕿᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᖏᓐᓂᑦ.  ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓐᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᓕᖏᑕ ᐃᓚᖏᑦ ᒪᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᓐᓂᕐᒥᑦ ᓯᓚᑖᓃᖓᖓᔪᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᓂᕿᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᑲᒪᒋᓗᓂᒋᑦ, ᐊᒻᒪ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒋᔭᕆᐊᓕᖏᑦ ᑲᒪᒋᓗᓂᒋᑦ ᑲᒪᒋᖃᑦᑕᕆᐊᓕᖏᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐊᐅᓚᑦᑎᓐᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑯᒻᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᑦ ᐱᖁᑎᖏᑕ ᓱᓇᒃᑯᑖ ᐊᑐᕆᐊᓕᖏᑦ, ᐱᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕿᔅᓴᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᔅᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔪᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥᑦ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᖃᑕᐅᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᓂᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓪᓗᓂ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔭᕆᐅᖅᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᒍᑎᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᓗᓂᒋᑦ ᑲᒪᒋᔭᔅᓴᖏᑕ ᐃᓚᒋᒻᒪᐅᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᒪᔪᓄᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᔪᒪᔪᖅ ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᓂᕐᒧᑦ ᓂᕿᐅᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᔅᓴᐅᓂᕐᒧᑦ. ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᓗᓂ/ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᖅ ᐅᕙᓗ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥᑦ (ᓲᕐᓗ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᑦ) ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓯᒪᓗᓂᒋᑦ. ᐱᓯᒪᓗᑎᑦ ᐅᕙᓗ ᐱᔭᕇᖅᓯᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥᑦ; ᐅᕙᓗ ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ. ᒪᑯᐊᑦᑕᐅᖅ ᐱᓕᕆᐊᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂᒋᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᒥᔪᑦ;

  • ᐊᕐᕌᒍᓐᓂᒃ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ − ᓴᓇᔭᕆᐅᖅᓴᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐅᕙᓗ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᐸᓪᓕᐊᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᕐᓂᒧᑦ
  •  ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓯᒪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒥᑦ.
  • ᐊᕐᕌᒎᓐᓄᑦ ᒪᕐᕉᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑲᒪᔨᐅᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕆᐊᓕᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᒥᑦ ᐱᐅᓯᐅᓲᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᒋᒻᒥᓗᒍ ᐃᓄᒃᑎᑐᓪᓗ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᑐᖅ.

ᐊᔾᔨᑲᓴᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐃᓚᒋᖃᓯᐅᑎᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᓂᑰᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ.

ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐱᓇᓱᒍᒪᒍᕕᑦ, ᐃᕐᖏᕐᓇᐅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᕐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ hrkiv@arcticcollege.ca. ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᑕ ᓈᓴᐅᑖ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓᓄᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᑦᑎᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᒃᑲᓐᓂᖁᓗᒋᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᓐᓇᖁᓗᒋᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓄᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑉ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.
  • ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᐅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ.
  • ᐃᓚᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᙱᒃᑲᓗᐊᒪᖔᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᒥᒃ. ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓖᑦ ᐊᔪᕈᑕᐅᙱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᐆᒃᑐᕐᓂᕆᔭᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒃᑲᓐᓂᑐᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑉ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖓ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᐃᕐᖐᓇᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ.
  • ᐱᓇᔪᒃᑐᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑐᐊᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᑑᓂᐊᖅᑐᑦ
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ