ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, ᓂᕿᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᓄᑦ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
051-083019-SIC-14549
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$95,882 to $108,810
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$19,716

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᑕᑎᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓇᖅᑑᓪᓗᓂ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᐃᔅᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᔪᒥᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ, ᓂᕿᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᓄᑦ ᑲᒪᔨᐅᔪᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒥᑦ ᓂᕿᓕᐅᖅᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓴᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᕐᖓᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᓂᕿᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᖏᓐᓂᑦ.  ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓐᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᓕᖏᑕ ᐃᓚᖏᑦ ᒪᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᓐᓂᕐᒥᑦ ᓯᓚᑖᓃᖓᖓᔪᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᓂᕿᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᑲᒪᒋᓗᓂᒋᑦ, ᐊᒻᒪ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒋᔭᕆᐊᓕᖏᑦ ᑲᒪᒋᓗᓂᒋᑦ ᑲᒪᒋᖃᑦᑕᕆᐊᓕᖏᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐊᐅᓚᑦᑎᓐᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑯᒻᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᑦ ᐱᖁᑎᖏᑕ ᓱᓇᒃᑯᑖ ᐊᑐᕆᐊᓕᖏᑦ, ᐱᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕿᔅᓴᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᔅᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔪᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥᑦ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᖃᑕᐅᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᓂᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓪᓗᓂ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔭᕆᐅᖅᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᒍᑎᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᓗᓂᒋᑦ ᑲᒪᒋᔭᔅᓴᖏᑕ ᐃᓚᒋᒻᒪᐅᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᒪᔪᓄᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᔪᒪᔪᖅ ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᓂᕐᒧᑦ ᓂᕿᐅᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᔅᓴᐅᓂᕐᒧᑦ. ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᓗᓂ/ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᖅ ᐅᕙᓗ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥᑦ (ᓲᕐᓗ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᑦ) ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓯᒪᓗᓂᒋᑦ. ᐱᓯᒪᓗᑎᑦ ᐅᕙᓗ ᐱᔭᕇᖅᓯᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥᑦ; ᐅᕙᓗ ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ. ᒪᑯᐊᑦᑕᐅᖅ ᐱᓕᕆᐊᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂᒋᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᒥᔪᑦ;

  • ᐊᕐᕌᒍᓐᓂᒃ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ − ᓴᓇᔭᕆᐅᖅᓴᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐅᕙᓗ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᐸᓪᓕᐊᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᕐᓂᒧᑦ
  •  ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓯᒪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒥᑦ.
  • ᐊᕐᕌᒎᓐᓄᑦ ᒪᕐᕉᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑲᒪᔨᐅᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕆᐊᓕᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᒥᑦ ᐱᐅᓯᐅᓲᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᒋᒻᒥᓗᒍ ᐃᓄᒃᑎᑐᓪᓗ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᑐᖅ.

ᐊᔾᔨᑲᓴᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐃᓚᒋᖃᓯᐅᑎᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᓂᑰᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ.

 

ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒍ:
 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓴᖅᓯᐅᖅᑎᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 990, ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ X0C0G0
ᐅᖄᓚᐅᑕ:    (867) 645-4170 ext 5515
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ:      (867) 645-2387
ᐃᕐᖐᓇᖅᑕᐅᒃᑯᑦ : NACHR@articcollege.com

 

Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ