ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓕᕆᔨ

Community: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
Reference number: 
051-092719-LSF-13524
Type of Employment 2: 
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᖕᒥ ᐱᔭᐅᙱᒃᑯᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᓂᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ
Salary: 
$88,608 to $100,562
Northern Allowance: 
$15,016
Closing Date: 
ᓯᑎᐱᕆ 27, 2019

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᖏᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ.

ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᕗᖅ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᖓᓄ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂ ᐱᔨᑦᑎᖅᑎᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᖕᓂᑦ ᐃᓱᓕᑦᑎᔪᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒡᓗ ᐃᑲᔪᖅᐸᒃᖢᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂ ᑎᒥᒥᒍᑦ ᐊᔪᕈᑎᖃᖅᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒃᖢᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒥᓂ ᐊᒃᓱᕈᖅᑐᓂ ᐱᔨᑦᑎᖅᐸᒃᖢᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᒫᓂᒃ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᔭᒃᓴᖃᕋᔭᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂ ᑲᔪᓯᔪᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᐊᓂ ᓄᓇᑕ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᖓᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕋᔭᖅᖢᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᒡᒍᖅᓯᒪᕝᕕᔭᖏᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓂ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᓂᒃ. 

ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᓂ ᑐᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᖕᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᒡᓗᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᑦ ᐱᔨᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂ ᐃᑲᔪᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᐊᖃᖅᑐᓂ.  ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᖅᐸᒃᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂ ᐱᔨᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᓂ, ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᑦ ᐱᔭᒃᓴᖃᓪᓗᐊᑕᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᔪᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕆᕗᖅ ᑲᔪᓯᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᒪᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᐊᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂ.   ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂ ᐸᕐᓇᐃᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᓇᖕᒥᓂᖅ, ᑲᑎᙵᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᓂ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᓄᓇᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᖕᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᓕᖕᓂᑦ, ᐱᖃᑕᐅᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥᖕᓂ ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᖃᑎᒌᒃᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓᓂ ᐱᔨᑦᑎᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᐊᒃᓱᕈᖏᓐᓂᖅᓴᐅᓕᖁᓗᒋᑦ, ᑐᑭᓯᐊᒪᓕᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᖕᓂᑦ ᐃᓕᐊᖏᔾᔪᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓱᒫᓗᑎᖏᓐᓂ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᖁᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᖕᓂ ᐱᓪᓗᒋᑦ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᒐᔭᖅᑐᖅ/ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓂ ᑲᔪᓯᔪᓐᓇᖁᓗᒋᑦ ᐸᕐᓇᐃᔪᓐᓇᖅᓯᖁᓗᒋᑦ ᑕᑯᓇᓯᓐᓈᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᓯᓗᑎᑦ ᖃᓄᐃᓕᖏᓐᓄᑦ. 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑖᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᖃᖁᔭᐅᓯᒪᕗᑦ:

ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᖅᓯᒪᖏᑦᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒧᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ/ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᑐᓂ ᐊᕐᕌᒍᓪᓗᓂᓗ ᐱᖓᓱᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓗᓂ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂ ᐊᑐᖅᐸᒡᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᓂ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᕐᓂᑰᓗᓂ ᐅᐸᓗᙵᐃᔭᑎᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.
ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕈᓐᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒐᔭᖅᑐᖅ.

ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒐᔭᖅᑐᖅ.

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ