ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
09-504681
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ 2: 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᓕᕋᔭᖅᑐᖅ
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$61,776
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑐᒦᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐊᑦᑕᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ.

ᒪᓕᑦᑐᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ HRM ᑐᑭᒧᐊᕈᑦ 518, ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕈᒻᒥᑦ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᔪᓄᑐᐊᖅ ᐃᖃᓗᓐᓂ.

ᐃᓄᓐᓂᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᓲᖑᕖᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᓂᖃᖅᑐᑎᑦ? ᐃᑲᔪᕈᒪᕖᑦ ᓱᕈᓯᐅᑉ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖓᓂᑦ? ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᓕᒻᒪᓴᖅᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ?

ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᒧᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ (SSA) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᑦ ᐃᒻᒥᑰᖅᑐᓂᑦ ᑲᑎᓐᖓᔪᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂ, ᐃᓕᑦᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᒻᒥᓂᖅᓱᕈᓐᓇᓂᕐᓗᓂ. ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᒥ ᐊᑐᓕᕈᓐᓇᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐸᕐᓇᖃᑎᒋᓯᒪᓪᓗᓂᐅᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᑉ ᐃᖏᕋᔾᔪᑎᖏᓐᓂᑦ, ᑲᒪᒋᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑎᖃᑦᑕᖅᑐᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒥᔪᖅ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓄᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐱᑎᒪᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕆᔭᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓘᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᑎᓯᒋᐊᕈᑎᖃᖅᑎᑎᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᕋᔅᓴᓕᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᖅᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᑉ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ. ᐊᑕᖏᖅᑐᒍᓕ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐱᐅᔪᒥᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᓕᓴᕕᒻᒧᓪᓗ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐅᑕᖅᑭᒍᓐᓇᑦᑎᐊᕆᐊᓕᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓅᖓᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᖓ ᓱᒪᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔪᓐᓇᑎᐊᕐᓗᓂ ᓈᓴᐅᓯᕆᓂᕐᒥᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᔪᓐᓇᑎᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑕᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑲᑎᒌᑦᑐᓂᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒧᑦ(ᓄᑦ) ᐊᒻᒪ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᑎᒥᖓ ᐊᑐᕈᓐᓇᕆᐊᓕᖓ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐃᖏᕋᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ  ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᑭᕕᔅᓯᖃᑦᑕᕐᓗᓂ.

ᐅᓪᓗᒥᒨᖓᔪᒥᑦ First Aid/CPR ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᖅᓯᓂᒃᑰᖏᑦᑐᖅ ᕿᑎᖓᓄᐊᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᓪ ᕆᑦᑐᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ, ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ, ᐱᖅᑯᓯᖓᓂᑦ, ᓄᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ.

ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖃᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᔾᔨᐸᓗᖓᓂ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᓕᒻᒥᑦ 12, ᑭᓯᐊᓂ ᓇᓕᒧᐸᓗᑦᑕᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.

 

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ