ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

ᓄᑖᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19 ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓂ. ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖓᓂ.

You are here

ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
051-051020-CURR-111921
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ 2: 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖑᖏᑉᐸᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᑲᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ.
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$92,196 to $104,637
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$21,113
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐄᐳᕈ 10, 2020

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᔅᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒻᒪᑕᖅ ᐃᔅᓯᕙᐅᑕᕐᒧᑦ ᑐᕚᕆᔭᐅᔪᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᐱᐅᓛᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᒥᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑐᔾᔨᓂᒃᑯᑦ ᐸᕐᓇᖅᑐᑦ, ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᔪᑦ, ᑲᒪᖃᑎᒌᑦᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᔅᓇᓪᓗᐊᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥᑦ ᐱᖃᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓪᓗᐊᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᔪᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥᑦ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᓂᖅᐹᖑᔪᓐᓇᖅᑐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᑦ. ᑐᕌᒐᐅᔪᖅ ᐅᓇ ᑲᔪᓯᓐᓇᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓕᒫᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐊᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᓐᓂᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᔅᓴᖅ ᐊᒻᒪ/ᐅᕙᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᒍᑏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᓂᖏᑦ ᒪᓕᔅᓯᒪᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥᑦ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔪᓂᑦ, ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᓂᑦ, ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᒍᑏᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᔅᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒻᒪᑕᖅ ᑲᒪᔨᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕆᔭᖓᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᒍᑕᐅᓪᓗᑕᖅᑐᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥᑦ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᑲᒪᔨᐅᒻᒥᔪᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᒍᑕᐅᓪᓗᑕᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑖᒃᑯᐊ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᒍᑕᐅᓪᓗᐊᑕᖅᑐᑦ ᑲᔪᓯᓯᒪᓂᖏᑦ ᒪᓕᔅᓯᒪᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᐅᔪᓂᑦ.  ᐅᓇᑦᑕᐅᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᑲᒪᒋᔭᔅᓴᖏᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑎᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᒍᑕᐅᔪᓂᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᔪᒪᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓗᓂ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᔾᔪᐊᕐᒥᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐋᖅᑭᓱᖅᓯᒪᔪᓂᑦ/ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᔅᓴᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ/ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑏᑦ, ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐅᕙᓗ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥᑦ; ᐅᑭᐅᓂᑦ ᐱᖓᓱᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓗᓂ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥᑦ/ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥᑦ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᖃᑦᑕᓂᕐᒥᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᒍᑎᓕᕆᓂᖅ ᐅᕙᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᔅᓴᐃᑦ ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᓂᖏᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᖅᑑᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᓇᓱᓂᕐᒥᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᔅᓴᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ, ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᒥ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᔅᓇᓕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᓐᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᓂᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᔾᔪᐊᕐᒧᑦ.

ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓯᒪᓗᓂ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥᑦ. ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ/ᐅᕙᓗ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᓄᓇᖓᓂᒃ, ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᑐᖅ.

ᐊᔾᔨᖏᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖏᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐱᔪᒥᓇᖅᑐᓂᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᔪᖃᖕᓂᐊᕐᓗᓂ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ.

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ