ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

ᓄᑖᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19 ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓂ. ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖓᓂ.

You are here

ᐃᓚᒌᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᓕᕆᔨᑦ ᑲᒪᔨᖓ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
17-505949
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$99,743.00
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$21,113.00
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐄᐳᕈ 03, 2020

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᒧᑦ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ.

ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ, ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐃᓚᒌᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓᓄᑦ, ᐅᓂᒃᑳᖅᐸᒡᓗᓂ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᑲᒪᔨ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ, ᖃᓄᐃᓕᐅᖁᔨᕙᒡᓗᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᕙᒡᓗᓂᓗ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥ ᐃᑲᔪᖅᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ. ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᒪᓕᑦᑎᐊᖅᑎᑦᑎᕙᒃᐳᖅ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᒻᒪᕆᒃᑐᓂ, ᐊᖏᕈᑎᓕᐊᓂᒃ, ᓈᒻᒪᓛᒃᑯᓪᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᕙᒃᖢᓂᓗ ᐱᐅᓯᒋᐊᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᓪᓗᐊᑕᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᕐᔪᐊᒻᒪᕆᐊᓘᔪᖅ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᓪᓗ.

ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᓪᓗ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᖃᑎᒌᙱᑦᑐᓂᑦ, ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓗᓂ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐱᕕᒃᓴᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᓂᓗ, ᐃᓅᓯᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓗᓂ, ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᓂ (ᑎᑎᕋᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ), ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ, ᖃᐅᔨᓴᕈᓐᓇᕐᓗᓂ  ᐱᕙᒌᔭᕈᓐᓇᕐᓗᓂ, ᐊᑲᐅᙱᓪᓕᐅᕈᑎᓂᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᔪᓐᓇᕐᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᑲᒪᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᑐᓴᖅᑕᐅᕈᓘᔭᕆᐊᖃᙱᓪᓚᕆᒃᑐᓂᑦ ᑖᒃᑯᐊᓕᒫ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑕᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᑲᔪᓯᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓗᓂ. 

ᑖᓐᓇ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒋᔭᐅᕙᒃᖢᓂ, ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑲᒪᔨᐅᓂᕐᒥᒡᓗ ᐃᓄᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᖅᑐᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔪᓂ, ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔨᓂᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ.

ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᐊᓂᒃᓯᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐱᖓᓱᓂᓪᓗ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓗᓂ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᖁᒧᑦ ᑲᒪᔨᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑰᓂᖓᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᓕᑦᑎᔾᔪᓯᐊᕐᒥᒃ ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᕐᒥᒃ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓗᓂ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑯᖏᓐᓂᒃ. ᐊᓯᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᓚᖃᓪᓗᐊᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓂᑯᖏᓐᓂᒃ, ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓂᑯᖏᓐᓂᒃ ᐊᐱᖅᓱᖃᑦᑕᕐᓂᑯᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓄᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒡᓗ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᖅ ᐊᙳᑎᓯᒪᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᑦ.

ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᒪᑯᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖓ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ, ᐊᔪᙱᓐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒥᔪᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ, ᓄᓇᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ, ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᒥ ᐊᖁᑦᑐᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓗᓂ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᓕᖕᒥᒃ 5-ᒥ ᖃᐅᔨᒪᓗᓂᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᔭᕐᒥᔪᖅ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓄᑦ ᐊᑏᑦ ᐃᓚᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ.

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ