ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᑭᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
14-506242
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$95,882.00
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016.00
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ/ᑕᓪᓕᕐᒥᖅ, ᐊᒃᑐᐸ 23, 2020 - 11:59pm

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒻᒦᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ

ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᖅᑐᓂ ᑐᖏᓕᖓ ᖃᖅᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᓂ, ᐃᑭᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒥᑦ, ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᓄᕆᐊᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑕᖏᖅᑐᓂᑦ ᐃᑭᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᓂᕐᕕᐅᕙᑦᑐᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑐᐊᒐᖃᖅᑐᓂᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖃᑕᐅᔪᓕᒫᓄᑦ, ᐃᓄᓐᓄᑦ, ᒐᕙᒪᐃᒃᑯᑦ,, ᐱᓕᕆᕕᐅᔪᑦ,ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑦ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ ᐱᔪᒪᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕿᓪᓕᖏᓐᓂᑦ. ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᑭᑎᑦᑎᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑯᐊᓚᔪᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕖᑦ, ᐃᓐᓇᑐᖃᒃᑯᕕᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ, ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᕖᑦ, ᖃᑦᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ, ᓄᓇᓕᒻᒥ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ. ᐃᑭᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨ ᐃᑭᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕆᐊᖃᓂᐊᖅᑐᖅ ᓴᓇᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓪᓗᓂᑦ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᑐᖏᓕᖓᓄ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᓐᓄᑦ ᖃᑦᑎᕆᔨᒃᑯᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᑐᖏᓕᖓᓄ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑦ ᖃᑦᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᕐᓗᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐃᑭᑦᑐᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ, ᐊᔪᖏᓐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᔭᐅᒐᔪᑦᑐᑦ ᐅᑯᑎᒎᓇ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᑭᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ (NFPA) ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᑦ ᐃᑭᑦᑐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓄᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ (IFSAC) ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓂᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔾᔨᐸᓗᐊᓂ NFPA 1001 – ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖓ 2, ᖃᑦᑎᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖅ, NFPA 1031 – ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖓ 1, ᐃᑭᑦᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ, NFPA 1033 – ᐃᑭᑦᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ NFPA 921 – ᐃᑭᑦᑐᓂᑦ ᖄᖅᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ, NFPA 1035 ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖓ 2, ᐃᑭᑦᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨ, NFPA 1041 ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖓ 2, ᐃᑭᑦᑐᑭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ. ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖓ 3 ᐊᖁᑦᑐᖅᓯᐅᑦ ᐳᓪᓚᒨᖅᑐᒧᓄᒧᑦᒻ ᓄᖅᑲᑳᓪᓚᐅᑎᓕᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔾᔨᐸᓗᐊᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓗᓂ ᑐᕌᖅᑐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑭᑦᑎᑎᐊᕐᓗᓂ ᐅᑯᓂᖓ IFSAC ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔾᔨᐸᓗᐊᓂ: NFPA 1021 – ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖓ 1, ᐃᑭᑦᑐᓕᕆᔨ ᐊᒻᒪ NFPA 1002 – ᐃᑭᑦᑐᖅᓯᐅᑎᓄᑦ ᐊᖁᑎ/ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᒋᔭᐅᔪᑦ.

ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ.

ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᑕᐅᓯᐅᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑐᖅ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ, ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑦ.

ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓂ ᐱᓯᒪᑦᑎᔪᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᑲᑎᓐᖓᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ ᐊᒻᒪᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓐᓄᐃᓂᐊᕐᓗᑎ ᓯᕗᓂᔅᓴᒥ ᐃᓐᓄᑦᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᓂ

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑕᕆᒐᓱᐊᕈᒪᒋᒍᕕᐅᒃ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ, ᐊᐅᓪᓚᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᖅᑲᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᑎᑦ ᐅᕗᖓ GNHR@gov.nu.ca. ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖓᑕ ᓈᓴᐅᑎᖓ ᑭᓱᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖓᓂ ᐃᕝᕕᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᖓᒍᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑲᔪᖏᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᖅᓴᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᑐᑭᓯᑦᑎᐊᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ  ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕐᓗᒋᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ. ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᓖᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᓂ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑖᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᐃᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᐃᓂᐅᔪᓂᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᑎ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ. ᐱᕋᔭᒪᐅᖅᓯᒪᓂᐅᔪᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᐃᓕᑎᑦᑎᖏᑦᑐᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒃᑲᓂᕐᓂᐊᕐᓗᓂ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᖏᓐᓂᑦ.
  • ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓐᓄᐃᓂᐊᕐᓗᑎ ᓯᕗᓂᔅᓴᒥ ᐃᓐᓄᑦᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᓂ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᖏᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖓᒍᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᑐᐊᖑᔪᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ