ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

LogoHome

You are here

ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
QEC-20-041
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$76,107 to $86,340
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$19,077
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ/ᑕᓪᓕᕐᒥᖅ, ᐊᒃᑐᐸ 30, 2020 - 11:59pm

ᕕᖁᓪᓕᒃᑯᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᖏᑕ ᑎᒥᖁᑖ

ᖁᓪᓕᒃᑯᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᖏᑕ ᑎᒥᖁᑖ (QEC) ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᑎ ᐊᑦᑕᓇᖏᑦᑐᒥ, ᑐᓐᖓᕕᒋᔭᔅᓴᐅᔪᓂᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓂᑦ ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᖅᑐᓕᒫᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.  ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᐅᓪᓗᓂᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ, QEC ᐊᑕᐅᓯᑐᐊᖑᔪᖅ ᐱᑕᖃᖅᑎᑎᓪᓗᓂ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖅᑰᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.   ᐊᔾᔨᒋᑎᓐᖑᐊᖅᑐᒍ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ, QEC ᓵᖓᑦᑎᔪᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᑦ ᐊᔅᓱᕈᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓪᓗᑎ 25−ᓂᑦ ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᓂᑦ ᐊᐅᓚᐅᑎᓂᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᑦᑐᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᓂᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓ ᓴᐊᑐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓃᑦᑐᑦ. 

QEC-20-041 ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ

ᑖᓐᓇ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᐅᔪᖅ ᑭᓪᓕᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓴᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓄᑦ

ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒃ, ᓄᓇᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᖅᑐᓂ ᑭᓱᓕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒥᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᑦᑐᖅᑐᓂ ᐊᐅᓚᐅᑎᖃᕐᕕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑐᐊᓂᓖᑦ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᑎ ᐊᑦᑕᓇᖏᑦᑐᒥᑦ, ᑐᓐᖓᕕᒋᔭᔅᓴᐅᔪᒥᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᖏᑕ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐊᑭᑐᓗᐊᖏᑦᑐᓂᑦ.

ᐱᓕᕆᒋᐊᓕᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᓕᖏᑦ:

 • ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᓂ ᐊᐅᓚᐅᑎᖃᕐᕕᒻᒥᑦ ᐊᑦᑕᓴᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᑦ ᒪᑭᒪᑎᑕᐅᓗᑎ ᒪᓕᓐᓂᖃᕐᓗᑎ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ.
 • ᐊᐅᓚᐅᑎᖃᕐᕕᒻᒥᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᕋᐃᒐᒥ ᐃᓱᒫᓗᓇᖅᑐᑕᖃᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ.
 • ᒥᑭᔫᑎᓂᑦ ᓴᓇᒋᐊᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓂᑦ ᓴᓇᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᕋᐃᒍᓂ.
 • ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᖅᑐ ᐅᖅᓱᐊᓗᐃᑦ ᐊᐅᓪᓛᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᑦᑕᓴᐃᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᑎᑭᑦᑐᓂ ᑐᓂᓯᓂᖅ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ QEC ᐅᖅᓱᐊᓗᓐᓂᑦ ᐊᐅᓪᓛᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ.
 • ᐃᑲᔪᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒥᑦ, ᓴᓇᒋᐊᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᐊᔭᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᑐᕈᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑦ.
 • ᐃᑲᒧᕐᓗᓂ ᓴᓇᒋᐊᓂᕐᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑳᓐᑐᕌᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ, ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᒡᒐᓐᓄᑦ ᐊᑐᕐᓗᓂ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓂᖅ.
 • ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᓯᒪᑦᑎᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᑦᑎᐊᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᑦ ᐊᒻᒪᓄᓇᓕᒻᒥᑦ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂᑦ.

ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᒋᐊᓕᖏᑦ:

 • ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ – ᐊᑦᑎᓛᖓ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖓ 10.
 • ᐃᖅᑲᓴᐃᔭᖃᖅᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓂᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑏᑦ.
 • ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑐᖅ.
 • ᓈᒻᒪᑦᑐᒥ ᐊᖁᑦᑐᖅᓯᐅᑎᖃᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᖁᑎᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ.

ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ:

 • ᐊᑦᑐᐊᓂᓖᑦ ᓴᓇᔨᓪᓚᕆᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᒥᑦ ᐅᐊᔭᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ/ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑦ.
 • ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ, ᓄᓇᖓᓂ, ᐅᖃᓯᐅᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᖅᑯᓯᖓᓂ.
 • ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ.

ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐱᒋᐊᕐᓂᐊᖓᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᔅᓵᖃᖅᑎᑦᑎᔪᒍᑦ $76,107 ᑎᑭᑦᑐᒍ $86,340, ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ $19,077 ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᒍᓐᓃᑎᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᑐᓂ, ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ careers@qec.nu.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᐅᕗᖓ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᖁᓪᓕᖅ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ, ᑎᑎᖅᑲᒃᕕᖓ 420, ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ, ᓄᓇᕗᑦ X0C 0A0

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓗᑎᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎ, ᑎᑭᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ  ᐅᒃᑎᐱᕆ 30, 2020.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕈᑏᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓯᕗᓂᔅᓴᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᓄᑦ QEC−ᑯᓐᓄᑦ.

ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᑕᐃᓐᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓕᒫᑦ; ᑭᓯᓂᐊᓕ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑐᐊᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ