ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

ᓄᑖᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19 ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓂ. ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖓᓂ.

You are here

Community Health Representative

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
10-505648
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$65,832
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᑦ 518 ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᖅ.

ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᑐᓄᑦ, ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖃᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓖᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒦᖁᓪᓗᒋᑦ. ᑖᔅᓱᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᐅᑉ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔾᔪᑎᒋᔭᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓐᖏᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᑎᒥᖏᑎᒍᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᑦᑕᖏᓐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᓇᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖏᔾᔫᒥᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖅᑎᒍᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑦᑕᓂᒃᑯᑦ. ᑖᓐᓇ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᐱᕈᖅᓴᐃᕙᒃᐳᖅ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓪᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖑᔪᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓂᒡᓗ.

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᐱᓕᕆᐊᖃᑎᖃᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐊᓐᓂᓪᓗ, ᓄᓇᓕᓐᓂᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᔾᔨᑎᒌᓂᓪᓗ. ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐃᓚᓕᔾᔨᓯᒪᖃᑦᑕᖅᑐᖅ, ᐅᒃᐱᕆᔭᐅᔪᓂᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᑦ, ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖏᑕ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᖏᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥᑦ. ᑖᓐᓇ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐃᑲᔪᖅᐸᒃᖢᓂᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ, ᑲᓇᑕᒥᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᖕᓂᐅᔪᓂᑦ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᔪᑦ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓪᓗ ᐱᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᔭᐅᒐᔪᒃᐸᒃᐳᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᔪᖃᖅᖢᓂ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᖅᑐᖃᖅᖢᓂ ᓇᓕᒧᒃᓱᖅᑐᒥᒡᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓂᕐᒥᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒦᑦᑐᒥ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ (1-ᒥᒃ) ᐊᕐᕌᒍᒥᒃ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓂᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᓂᐅᕙᒃᑐᒥ ᐱᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ.    ᐃᓂᑖᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᓴᓂᒃ ᐱᔾᔪᑕᐅᓕᖅᐸᒃᑐᓄᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓂᑖᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᑲᔪᓯᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕈᓐᓇᓪᓗᐊᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᕐᓗᓂ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐱᔪᒥᓇᕋᔭᖅᖢᓂ Microsoft Office-ᒥᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒡᓗ ᐃᓕᐅᖅᑲᐃᔪᓐᓇᕐᓗᓂ. ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐊᓂᖅᓵᖅᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕈᓂ ᐊᑲᐅᓇᔭᖅᑐᖅ. ᐊᖁᑦᑐᖅᓯᐅᑎᖃᕆᐊᓕᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑐᒥᒃ.

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ, ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ, ᐅᐃᐅᐃᑎᑐᓪᓗ.  ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᖏᓐᓂ ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᔭᖅᑐᖅ.  ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ, ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂ, ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐃᑲᔫᑕᐅᓇᔭᖅᐳᖅ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ, ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᖏᓐᓂᖓ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᕆᒃᓯᒪᔪᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᓴᖅᑮᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓗᑎᒃ.

 

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ