ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
10-506312
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$85,215.00
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$18,517.00
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ/ᑕᓪᓕᕐᒥᖅ, ᐊᒃᑐᐸ 30, 2020 - 12:00am

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒻᒦᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐊᑦᑕᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᖅᑐᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᓄᐊᑦᑎᓗᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕋᔅᓴᓂᑦ, ᒪᓕᓐᓂᖃᕐᓗᑎ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕕᒻᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔩᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᑦ ᐱᓗᑎ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᖃᕐᓗᓂ, ᒪᒥᓴᐃᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᓗᒍ ᐋᓐᓂᐊᖑᔪᖅ. ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᑐᓂᓯᓪᓗᓂ ᐃᓚᓕᐅᕈᑎᖃᖅᑐᓂᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᖅ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᕈᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᐅᖏᓐᓂ, ᖃᐅᔨᓴᐅᑏᑦ ᖃᐅᔨᓴᑦᑕᐅᑎᒋᔭᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕋᔅᓴᓂᑦ ᐱᔭᐅᔪᓂᑦ/ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓂᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒍᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᕕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᕐᓗᓂ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᕕᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᓐᖑᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓗᓂ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᖅᑐᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕋᔅᓴᓂᑦ ᐊᑐᖅᑐᓂ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᕋᔅᓴᓂᑦ ᐊᑐᕐᓗᓂ ᓇᓗᓇᖅᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ. ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᖅ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒻᒥ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒥᑦ (LIS) ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒻᒥ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᓕᒫᖏᑦ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᖏᓪᓗᑎ ᐃᓗᐊᓅᖅᑕᐅᓗᑎ LIS ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᓐᓄᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᖅᑐᖅ, ᑎᑎᕋᖅᓯᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐱᐅᓂᖓ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏ (QC) ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᑕᕝᕗᖓᑦᑎᐊᖅᓯᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᖏᓪᓗᑎ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᖏᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᒍᑕᐅᔪᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᖅᑐᖅ ᓄᐊᑦᑎᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᐃᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕋᔅᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ.  

ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ, ᐊᔪᖏᓐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᔭᐅᒐᔪᑦᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᑯᒻᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒃᔪᐊᒥᑦ, ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓗᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᑎᒥᖓᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓗᓂᓗ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᓲᓂᑦ. ᐊᑕᐅᓯᖅ (1) ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐃᒻᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒻᒥ ᐱᓕᕆᔭᐅᔪᓕᒫᓂᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ. ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓂᖅ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒻᒥᔪᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ; WHIMIS, ᒪᓕᒐᓕᒫᑦ ᑭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ, ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᑦ ᐃᖏᕋᑎᑕᐅᓂᖏᑦ, CPR, ᐊᒻᒪ ᐊᒡᒐᓂᑦ ᐅᐊᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓂᑦ. 

ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᑕᐅᓯᐅᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᐊᓐᓂ, ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ, ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂ, ᓄᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ.

ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓂ ᐱᓯᒪᑦᑎᔪᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᑲᑎᓐᖓᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᖅᓯᒪᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓐᓄᐃᓂᐊᕐᓗᑎ ᓯᕗᓂᔅᓴᒥ ᐃᓐᓄᑦᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᓂ.

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑕᕆᒐᓱᐊᕈᒪᒋᒍᕕᐅᒃ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ, ᐊᐅᓪᓚᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᑎᑦ ᐅᕗᖓ KivalliqHR@gov.nu.ca. ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖓᑕ ᓈᓴᐅᑎᖓ ᑭᓱᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖓᓂ ᐃᕝᕕᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᖓᒍᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑲᔪᖏᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᖅᓴᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᑐᑭᓯᑦᑎᐊᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ  ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕐᓗᒋᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ. ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᓖᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᓂ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑖᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᐃᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᐃᓂᐅᔪᓂᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᑎ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ. ᐱᕋᔭᒪᐅᖅᓯᒪᓂᐅᔪᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᐃᓕᑎᑦᑎᖏᑦᑐᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒃᑲᓂᕐᓂᐊᕐᓗᓂ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᖏᓐᓂᑦ.
  • ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓐᓄᐃᓂᐊᕐᓗᑎ ᓯᕗᓂᔅᓴᒥ ᐃᓐᓄᑦᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᓂ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᖏᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖓᒍᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᑐᐊᖑᔪᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.

 

 

 

 

 

                      

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ