ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑭᒍᑎᑦᑎᐊᕙᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᔨ

Community: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
Reference number: 
10-505717
Type of Employment 2: 
ᐃᓱᓕᕝᕕᖃᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᒫᔾᔨ 31, 2021-ᒥᑦ
Union Status: 
Salary: 
$81,861.00
Northern Allowance: 
$15,016.00
Closing Date: 
ᐊᒃᑐᐸ 25, 2019

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ.

ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒧᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᕙᒡᓗᓂ - ᑭᒍᑎᑦᑎᐊᕙᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᓂᓗ ᑭᒍᑎᓕᕆᔨᓂᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑭᒍᑎᓕᕆᔨᑦ ᐊᒡᓚᕝᕕᖓᓂ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑭᒍᑎᑦᑎᐊᕙᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᔨ ᑲᒪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓗᓂᓗ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᑭᒍᑎᑦᑎᐊᕙᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᔨᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᓕᖕᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᓕᒪᓂᑦ ᑭᒍᑎᑦᑎᐊᕆᖕᓂᕐᒧᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᑭᒍᓪᓗᓕᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᓪᓗ ᑭᒍᑎᑦᑎᐊᕙᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᐸᒡᓗᓂ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓕᖕᓄᑦ 12−ᒥ ᐊᑖᓂᓪᓗ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᓕᖕᓄᓪᓘᓐᓃᑦ. 7. 

ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ. ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᐳᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐊᐅᓚᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕝᕕᒃᓴᖃᖅᑐᓂᑦ ᑭᒍᑎᓕᕆᔨᒧᑦ ᑎᑭᑕᐅᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᕙᒡᓗᑎᒃ ᑭᒍᑎᑦᑎᐊᕙᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔪᖃᓕᕌᖓᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᑭᒍᑎᓕᕆᔨᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᒍᑎᓂᒃ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᑭᒍᑎᓕᕆᔨᐅᔪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᓖᑦ, ᐊᔪᙱᑦᑕᕆᐊᓖᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒍᓯᐊᖃᕐᓗᓂ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥᐅᑕᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ, ᑭᒍᑎᓕᕆᔨᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᔾᔨᕐᓚᖏᓐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒦᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ, ᑭᒍᑎᓕᕆᔨᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔾᔨᕐᓚᖏᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᒃ.  ᐊᕐᕌᒍᒥᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᑲᒪᔨᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ. ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᒍᓂ ᑭᒍᑎᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᑭᒍᑎᑦᑎᐊᕙᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕋᔭᖅᐳᖅ.

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ, ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ, ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ.  ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᔭᖅᑐᖅ.  ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ, ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂ, ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐃᑲᔫᑕᐅᓇᔭᖅᐳᖅ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ, ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᖏᓐᓂᖓ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓪᓚᕆᒃᓯᒪᔪᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.

ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐱᓇᔪᒃᑐᑦ ᐱᔭᐅᓗᑎᒡᓗ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓱᓕᓐᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᑦ ᐃᓂᒃᓴᒧᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᓅᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᐊᑯᓂᐅᓂᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᒃᐸᑦ.

ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓐᓄᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ