ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᐅᓚᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨ-ᖁᑭᐅᑏᑦ ᑕᐱᕇᑦᑐᓪᓗ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
05-506256
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ 2: 
ᐃᓱᓕᕝᕕᓕᒃ ᒫᑦᓯ 31, 2023
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$88,608
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
Friday, ᐊᒃᑐᐸ 2, 2020 - 12:00am

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐱᒐᓱᐊᕈᒪᔪᓕᒫᓄᑦ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒥᒃ ᐱᕋᔭᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒥᓪᓗ, ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᑎᒍᒥᐊᖅᑐᖅ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᖁᑭᐅᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐲᕆᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒋᐊᕈᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ. ᐱᖃᓯᐅᑎᔪᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖓ, ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᓂᖓᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖅ ᐊᐅᓚᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ ᐊᖅᑯᑕᐅᓗᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒋᐊᕈᑏᑦ. ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᓪᓗᐊᑕᕐᓂᒃ (ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ, ᐱᕈᕐᕕᒃ, ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᓄᓇᒥᐅᑕᓕᕆᔩᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ) ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐊᑑᑏᓂᖓᓂᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᕋᔭᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒨᖓᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᙱᓯᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐅᔾᔨᕈᓱᓐᓂᕐᓗ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᓂᓪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ. ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒥᔪᑎᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᒥᒃ ᐱᕋᔭᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᙵᕕᒻᒥᒃ.

ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨᐅᓗᑎᑦ ᑎᒍᒥᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᑎᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᓂᐅᔪᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖅᐸᓪᓕᐊᒻᒪᖔᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ. ᐱᖃᓯᐅᑎᔪᑦ ᑖᒃᑯᑑᙱᒃᑲᓗᐊᖅᓱᑎᒃ: ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᓂᒃ ᑎᒥᐅᔪᓂᒃ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᓗᓂ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒧᓪᓗ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᓂᒃ ᖁᑭᐅᑎᓂᒃ ᑕᐱᕇᑦᑐᓪᓗ ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᓂᕆᕙᑦᑕᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓂᒃ, ᐱᖃᓯᐅᑎᑦᓱᓂ ᐅᓂᒃᑳᖃᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᓄᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᓂᒃ; ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᓂᒃ ᑎᒥᐅᔪᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᖅᑐᒥᒃ ᖁᑭᐅᑎᓄᑦ ᑕᐱᕇᑉᐸᑦᑐᓂᓪᓗ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᙱᓯᐊᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᕈᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᓴᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓄᓪᓗ ᑐᕌᖓᑦᓱᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑎᑦᓯᓂᖅ ᑕᒪᑦᓱᒥᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ; ᐊᕐᕕᑕᖅᓗᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᕐᓗᑎᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᖁᑭᐅᑏᑦ ᑕᐱᕇᑉᐸᑦᑐᓪᓗ ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᓯᐊᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᐅᓚᔾᔭᒋᐊᕈᑏᑦ, ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ ᐸᕐᓇᐃᔭᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᑦᓴᓂᓪᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖁᑭᐅᑎᓄᑦ ᑕᐲᑦᑐᓄᓪᓗ ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᑦ; ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᖅ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨᓂᒃ ᐃᓗᐊᓂ ᓯᓚᑖᓂᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐱᕋᔭᑉᐸᑦᑐᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂᒃ ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᓇᑕᒥᓗ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᕈᑎᑦ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᔾᔪᐊᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐱᕋᔭᐃᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᓪᓘᓐᓃᑦ. ᐊᕐᕌᒍᒥᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐱᓕᒻᒪᑦᓯᒪᒋᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᓪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᓂᒃ.

ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐃᕕᑎᑐᑦ. ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑑᑎᓕᒃ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ, ᐱᖅᑯᓯᕐᒥᒃ, ᓄᓇᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᑑᑎᓕᒃ.

ᐊᔾᔨᒐᓚᖏᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᑲᑎᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖅ ᐱᓕᒻᒪᑦᓯᒪᓂᕐᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᓯᐅᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ.

ᒫᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓪᓚᕆᑦᑐᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᐱᔭᐅᒍᓂ ᑕᕝᕗᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᒧᑦ ᒪᓂᒪᑎᑦᓯᕕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᐅᓪᓛᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᑑᑎᓂᖓᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᒧᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᑐᐊᕈᓂ.

ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕈᒪᒍᕕᑦ, ᑎᑎᖅᑲᑎᑦ ᐊᐅᑎᙳᐊᑕᖅᓯᓐᓇᒃᑭᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕈᑎᑎᓪᓗ ᐅᕗᖓ GNHR@gov.nu.ca. ᐃᓚᒍᑦᑎᓯᐅᑎᙳᐊᑕᖅᓯᓐᓇᕈᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᐅᑉ #-ᖓ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᓐᓂ.  

  • ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓂᒪᓂᖃᖅᑐᑦ ᓴᖅᑮᓂᕐᒧᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖃᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᒪᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋ ᑭᙴᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐱᔨᑦᓯᑦᓯᐊᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ. ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑦᓯᐊᕆᐊᓖᑦ ᐱᒐᓱᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᓯᕗᓕᐅᑎᔭᐅᓂᐊᕈᑎᒃ ᐊᑖᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᐅᑉ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᓈᒻᒪᓈᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐱᕋᔭᑦᓯᒪᐅᑎᖃᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖃᕆᐊᓖᑦ. ᐱᕋᔭᑦᓯᒪᐅᑎᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖃᕈᕕᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᐅᓯᖅᐅᕈᑕᐅᒍᓐᓃᕈᑎᒋᔾᔮᖏᑕᐃᑦ.  
  • ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᓂᒃ ᐃᓐᓄᐃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓅᖓᔪᓂᒃ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔾᔪᑏᑦ ᐱᔭᑦᓴᐅᔪᑦ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ.
  • ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᒍᒪᔪᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᓄᐃᓕᔭᐅᒋᐊᕋᔭᖅᑐᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ