ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

ᓄᑖᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19 ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓂ. ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖓᓂ.

You are here

ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
12-505824
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$88,608
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐄᐳᕈ 10, 2020

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ.

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓᓄᑦ ᑭᐅᖃᑦᑕᖅᐳᖅ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑎᓄᑦ ᐃᒡᓗᖁᑎᖏᓐᓄᑦ; ᐊᑐᖅᑐᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓ ᐱᔭᒃᓴᖃᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒡᓗ ᐃᒡᓗᓂ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑐᓂ, ᑕᒪᕐᒥᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑐᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᓪᓗᓂ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ.  ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐱᔨᑦᑎᖅᐸᒃᖢᓂᓗ ᐃᒡᓗᓂ ᑲᒪᔨᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒡᓗ ᐃᒡᓗᖃᖅᑐᓂ ᑲᒪᔭᕆᐊᖃᖅᖢᓂᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᓕᒫᖅ.  ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐱᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᒃᓗᓂ ᓄᑖᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ, ᐊᑐᐊᒐᕐᓂ ᐸᕐᓇᐃᕙᒃᖢᑎᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᖏᓐᓂ.  ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᐊᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᕕᐊᓂ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓐᓂᖏᑦ, ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᒡᓗᓄᑦ ᑲᒪᔨᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓗᑎᒡᓗ ᓴᐃᓕᓇᖅᑐᒥᑦ ᐃᓅᖃᑎᖃᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓗᒋᑦ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓗᑎᑦ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᓂᒡᓗ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂ.

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᖃᐅᑕᒫᖅ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᒡᓗᖁᑎᖏᓐᓂ ᐱᖃᑕᐅᓗᓂ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑐᓪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ, ᐃᑯᒻᒪᖅᑎᓂ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᓐᓂᑦ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ.   ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ/ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᖓᓂ, ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ, ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᓐᓂ, ᐊᓯᖏᓪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓂ, ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᔪᓂ ᑲᒪᔨᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᓂ, ᐊᒻᒪ ᐊᖏᕈᑎᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑐᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᕕᐊᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ, ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᖓᓗ ᐱᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᔭᐅᒐᔪᒃᐳᖅ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᐸᓗᖓᓂᒡᓘᓐᓃᑦ, ᐱᖃᑕᐅᒋᕗᖅ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂᑦ ᑐᕌᖓᔪᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᖏᕈᑎᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᒪᒋᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒡᓗᓂᓗ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᓂ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂ ᐱᖁᔭᐅᓯᒪᕗᖅ.  ᐊᔾᔨᐸᓗᐊᓂ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐊᖏᕈᑎᓂ ᐃᒡᓗᒧᑦ/ᓄᓇᒧᑦ ᐊᑭᓕᖅᓲᑎᓂ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒐᔭᖅᑐᖅ.  ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕆᔭᐅᔪᖅ ᐊᖁᑦᑐᓐᓇᐅᑎᖃᕆᐊᓕᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᑖᕈᒪᓗᓂ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ. ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᖅᐸᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᖏᑦᑐᒥᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᖅ. ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᕐᒥᔪᖅ.

ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᒪᑯᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖓ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ, ᐊᔪᙱᓐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒐᔭᕐᒥᔪᖅ.

ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᖏᑦᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᑦ ᓴᓇᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.

 

 

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ