ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᖏᔪᖅᖄᖅ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
10-506316
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓂᖓ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$ 117, 225 - $167,464
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$ 15,016

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒻᒦᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ.

ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᖅᑐᓂ ᑐᖏᓕᖓᓄᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖃᕐᕕᖑ (HIU), ᐊᖏᔪᖅᖄᖅ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔨ (CIO) ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ  ᑕᑯᓇᖅᑕᐅᔪᖅ ᐊᐅᓚᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕕᒻᒧᑦ. ᐊᖏᔪᖅᖄᖅ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔨ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑎᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᕕᒻᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ, ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ, ᓴᐳᒻᒥᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖃᕐᕕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓂᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᔪᓂᑦ (ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ), ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᖏᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᓇᓕᒧᓐᓂᖃᕐᓗᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒥ ᑐᑭᒧᐊᕈᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᕕᒻᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ.

ᐊᖏᔪᖅᖄᖅ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔨ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᑦ ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᒥᑦ ᐃᑲᔪᐃᓂᖃᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᒥ, ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᐊᕐᓂᖓ ᐱᓕᕆᕕᐅᑉ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓂᑦ, ᒪᑭᒪᑎᑦᑎᑎᐊᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ ᐱᖁᑎᕐᔪᐊᓂ, ᓄᑖᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒋᓕᐅᔾᔭᐅᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐅᔭᐅᑎᔪᑦ. ᐊᖏᔪᖅᖄᖅ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔨ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᖃᖅᑐᖅ, ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ, ᐊᓪᓚᕕᖓ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ, ᐃᑲᔪᕐᓗᒍ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᑖᓐᓇ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᔪᑦ ᑭᐅᓴᕋᐃᒋᐊᖃᖅᑎᑦᑎᔪᑦ. ᐊᖏᔪᖅᖄᖅ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔨ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕐᓗᑎ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓂᑦ ᐱᓕᕆᕕᒻᒧᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎ ᐱᓕᕆᐊᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ, ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᑑᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᑦ, ᐊᒻᒪ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ. ᑖᒃᑯᑎᒎᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎᒍᑦ, ᐊᖏᔪᖅᖄᖅ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔨ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᓂᐊᖅᑕᖓ ᐱᓕᕆᕕᐅᑉ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖏᓐᓂᑦ ᓲᕐᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐋᓐᓂᐊᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᕕᒃ (CIHI) ᐊᒻᒪ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᖓᑦ ᑲᓇᑕᒥ (PHAC).  

ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ, ᐊᔪᖏᓐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖓ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᔭᐅᒐᔪᑦᑐᑦ ᐅᑯᑎᒎᓇ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᐱᓕᕆᕕᒻᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐊᑦᑐᐊᓂᓕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ. ᖁᓕᑦ (10) ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᖅ, ᐱᓕᕆᐊᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ, ᓇᓗᓇᖅᑐᓂᑦ, ᐊᑕᐅᓯᐅᓗᐊᖅᑐᓂᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᐅᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᒻᒥᔪᖅ ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᓂ ᑕᓪᓕᒪᑦ (5) ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ. ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒃᔪᐊᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᐊᑦᑐᐊᓂᓕᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ.

ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ. ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᑕᐅᓯᐅᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑐᖅ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ, ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑦ.

ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓂ ᐱᓯᒪᑦᑎᔪᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᑲᑎᓐᖓᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑕᕆᒐᓱᐊᕈᒪᒋᒍᕕᐅᒃ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ, ᐊᐅᓪᓚᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᖅᑲᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᑎᑦ ᐅᕗᖓ GNHR@gov.nu.ca. ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖓᑕ ᓈᓴᐅᑎᖓ ᑭᓱᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖓᓂ ᐃᕝᕕᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᖓᒍᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑲᔪᖏᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᖅᓴᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᑐᑭᓯᑦᑎᐊᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ  ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕐᓗᒋᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ. ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᓖᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᓂ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑖᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᐃᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᐃᓂᐅᔪᓂᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᑎ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ. ᐱᕋᔭᒪᐅᖅᓯᒪᓂᐅᔪᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᐃᓕᑎᑦᑎᖏᑦᑐᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒃᑲᓂᕐᓂᐊᕐᓗᓂ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᖏᓐᓂᑦ.
  • ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓐᓄᐃᓂᐊᕐᓗᑎ ᓯᕗᓂᔅᓴᒥ ᐃᓐᓄᑦᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᓂ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᖏᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖓᒍᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᑐᐊᖑᔪᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ