ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᑲᓐᓂᖅᑐᖅ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
04-506832
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ 2: 
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐅᑯᓄᖓᑐᐊᖅ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ.
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$99,743
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,061
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ/ᑕᓪᓕᕐᒥᖅ, ᐊᒃᑐᐸ 29, 2021 - 11:59pm

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐅᑯᓄᖓᑐᐊᖅ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ.

ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᖅᑐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥᑦ, ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ, ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᑎ ᐊᑕᖐᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒥᑦ, ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᓇᒃᑯᑖᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐱᓕᕆᐊᓪᓗᐊᑕᖃᖅᑐᖅ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ, ᒪᓕᑦᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ, ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᐃᑦ. ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐱᓕᕆᕕᒻᒥᑦ, ᐱᓯᒪᑦᑎᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᓇᓱᑦᑎᐊᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓗᓂ ᐋᖅᑭᔾ;ᒋᑦ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᒡᒐᑐᕐᓗᒍ ᐱᓕᕆᕕᒃ ᐱᓕᕆᕕᐅᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ.

ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥᑦ, ᒪᓕᒐᐃᑦ, ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑐᓕᖁᔭᓕᐅᓂᕐᒥᑦ, ᐃᑲᔪᓱᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᒃᑯᑦ, ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓗᑎ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓗᑎ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓗᑎ ᓄᑖᓂᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ. ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᖅᑐᖅ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᒥᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᑐᓂᔭᐅᓪᓚᑖᖅᑐᓂᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ, ᒥᓂᔅᑕᐅᑎᓂᑦ ᑐᔅᓯᕋᕐᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᓂᕐᒧᑦ, ᒪᓕᒐᕐᓄᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑏᑦ, ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᔅᓴᐅᔪᑦ ᐸᐃᑉᐹᑦ, ᑐᕿᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ, ᓇᓖᕌᕋᔅᓴᐃᑦ ᐸᐃᑉᐹᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᓕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐸᐃᑉᐹᑦ. ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᕕᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕕᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᓂ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᓖᑦ ᒥᓂᔅᑕᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒻᒥ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖏᑦ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ (GN) ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ, ᐊᔾᔨᒌᓐᓂᖃᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᕐᓗᓂ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᖏᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ, ᐊᔪᖏᓐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ  ᐱᔭᐅᒐᔪᑦᑐᑦ ᐅᑯᑎᒎᓇ ᓇᓗᓴᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓂᖅ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂ/ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ, ᓇᒻᒥᓂᐅᔪᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᓖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᒃᑲᓂᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓱᓂᑦ (3) ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ, ᐱᓕᕆᐊᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᖏᔪᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ. ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᒃᑐᖅ ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃ, ᖃᐅᔨᓴᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕆᐊᓕᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᓂᒃᑯᓗ.

ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᒃᑎᑑᕗᑦ (ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ), ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐊᑕᐅᓯᐅᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ. ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᑦ, ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᓇᔭᖅᐳᖅ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ, ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᖏᓐᓂᖓ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᕆᒃᓯᒪᔪᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᓴᖅᑮᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.

 

ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᔪᓐᓇᖅᑕᑦ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᐊᕈᑎᒥᒡᓗ ᐅᕗᖓ GNHR@gov.nu.ca. ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖᑕ ᓈᓴᐅᑖ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖅᓴᐅᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᐊᔪᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦᐅᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᒻᒥᑦᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ. ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖅᑳᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᒪᓕᒃᖢᒍ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᓂᖅ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓲᖑᖕᒪᑕ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᕕᓂᐅᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᐅᑎᖃᕐᓂᖏᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ. ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓖᑦ ᐊᔪᕈᑕᐅᖏᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᐆᒃᑐᕐᓂᕆᔭᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᑦ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᑦᑕ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᖓᓂᑦ ᑐᓂᓯᔭᕆᐊᓕᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ.
  • ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓐᓄᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᔪᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ.
  • ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑐᐊᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᑑᓂᐊᖅᑐᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ