ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᑐᖏᓕᐊ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒻᒥ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
05-506594
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$103,662
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ/ᑕᓪᓕᕐᒥᖅ, ᐄᐳᕈ 23, 2021 - 11:59pm

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᑦᑐᒥᒃ ᐱᕋᔭᓐᓂᑯᖃᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒨᖅᓴᕋᐃᒍᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᑯᒥᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓵᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒻᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓄᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒻᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᐊ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᑎᑦᑎᔭᕆᐊᓕᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑎᑦᑎᓗᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒻᒦᑎᑕᐅᙱᖔᕐᓗᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᖕᓂᒃ ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓲᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᕋᔭᑦᑐᒥᓃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᑦ, ᐊᔪᕈᓐᓂᖅᓴᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑎᑦᑎᒋᐊᕐᔫᒥᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᔪᓂᑦ. ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒻᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒻᒦᑦᑐᓂᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᒋᐊᓕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᓛᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑎᓪᓗᓂᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᓂᑦ ᑎᒥᒃᑯᑦ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑉᐱᕐᓂᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᓂᖏᖕᓂᒃ ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ ᐅᑎᖅᐸᓪᓕᐊᑦᑎᐊᓛᕐᓂᖏᖕᓄᑦ ᑲᒪᔫᒥᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐱᕋᔭᒃᑲᓐᓂᓛᖁᓇᒋᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓪᓗᐊᑕᐅᒻᒪᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᙱᑦᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐋᖅᑮᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑐᖃᖃᑦᑕᕋᔭᕐᒪᑦ ᑭᖑᕙᙱᑦᑐᒃᑯᑦ, ᓈᒻᒪᑦᑑᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᖃᕐᓗᑎᑦ ᐱᐅᔪᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒻᒥ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ.

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒻᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᕆᔭᐅᓪᓗᑎᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒻᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ, ᐊᑐᓗᐊᕐᔭᐃᕐᓗᑎᑦ ᑭᓱᕈᓘᔭᕐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᒪᓂᖃᕐᓗᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒻᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᖃᑕᐅᓗᑎᑦ. ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕋᔭᕆᕗᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᑎᑦ ᐅᐊᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᓂᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒨᖅᑕᐃᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᓕᒫᑦ, ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᐅᐊᑦᑎᔩᑦ ᒪᓕᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᑎᓕᔭᐅᔾᔪᑎᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑎᓕᔭᐅᔾᔪᑎᓂᑦ ᐱᐅᔪᒃᑯᑦ ᐃᓂᖅᑎᕆᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ. ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕋᔭᖅᐳᑎᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒃ ᐋᖅᑭᓱᖅᓯᒪᐅᕐᓂᖏᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒨᖅᑎᑦᑎᓂᐊᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ, ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑕᐅᓗᑎᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᕈᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᖏᑦ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒨᖅᑕᐃᓕᑎᑦᑎᒍᑏᑦ ᕿᒥᕐᕈᓇᓪᓗᒋᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ, ᐊᔪᙱᓐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᖅᓯᒪᓗᓂ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᕋᔭᒃᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓗᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᒥᒃ. ᑐᖔᓂᐅᙱᑦᑐᖅ ᑕᓪᓕᒪᑦ (5) ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᓯᒪᓂᑰᓗᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒻᒥ ᐱᖓᓱᓂᑦ (3) ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ ᐅᐊᑦᑎᔨᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑰᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᑖᖅᑐᒥᓂᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᓵᖑᔭᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᓲᖑᒐᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᐊᖁᑦᑐᖅᓯᐅᑎᑖᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑐᑎᑦ ᖁᑦᑎᓐᓂᓕᒃ ᑕᓪᓕᒪᑦ (5) ᖁᑦᑎᓐᓂᓕᒃ ᑎᓴᒪᑦ (4)ᒥᒃ ᐊᖁᑦᑐᖅᓯᐅᑎᑖᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑐᑎᑦ: ᐋᓐᓂᖅᑐᓄᑦ ᑲᒪᔾᔪᑏᑦ/ᐊᓂᖅᓵᒃᑲᓐᓂᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᔾᔪᑏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥ ᐋᓐᓂᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᑦ; ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᖃᑎᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᐃᑉᐱᒍ)ᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓗᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᒃ, ᐊᐃᕙᐅᑎᔪᑦ ᐋᖅᑮᖃᑎᒌᑦᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᓴᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᓗᑎᑦ.

ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᒐᔭᕐᒥᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕈᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓗᑎᑦ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓲᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᑰᓚᐅᖅᓯᒪᓗᑎᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐸᓂᖅᓰᔨᓂᑦ ᒪᒥᓴᕈᑎᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᕕᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓗᑎᑦ. ᐅᓪᓗᒥᓴᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᖁᔭᐅᕗᑎᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᓄᑦ ᑲᒪᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓂᖅᓵᓕᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᖅᓯᒪᓗᑎᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ (ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ), ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ.  ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖏᖕᓂ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᖕᓂᒃ, ᓄᓇᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᖕᓂᒃ ᐱᐅᒋᔭᐅᓂᖅᓴᐅᒐᔭᖅᑐᑦ.

ᓇᓕᒧᓐᓂᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᒍᓐᓇᕋᔭᕐᒥᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ ᓈᒻᒪᑦᑐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᑰᓯᒪᔪᑦ, ᐊᔪᙱᓐᓂᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᒥᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᓗᓂ ᑖᔅᓱᒥᖓ.

ᑎᑎᖅᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓯᖏᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᕐᓂᖏᖕᓄᑦ ᓄᐊᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐃᓐᓄᑦᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ.

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᓪᓗᒍ ᑎᑎᖅᑲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔭᒥᓂᖅᐱᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᖅᐱᓪᓗ ᑎᑎᖅᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐅᕗᖓ GNHR@gov.nu.ca. ᑎᑎᕋᖃᓯᐅᑎᒐᔭᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑉ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᑕ ᓈᓴᐅᑎᖓ ᖃᕋᓴᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᑎᑎᕋᖅᑐᑦ ᑎᑎᖅᓯᕕᖓᓂ ᑭᓱᒥᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᒪᖔᖅ ᑎᑎᕋᖅᑕᐃᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕋᖅᓯᒪᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ ᐊᔾᔨᒋᓂᖅᓴᕆᓗᓂᒋᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᐊᓂᖅᓴᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᑦᑎᐊᓂᖅᓴᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᑭᙴᒪᒋᔭᖏᖕᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᖅᑳᕆᐊᓖᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᖏᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᓱᖅᑯᐃᓇᑦᑎᐊᖅᑐᑯᓗᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᖅᑳᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᖕᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑳᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂ ᒪᓕᒪᑦᑐᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᑐᐊᒐᖓ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᕋᔭᓐᓂᑯᖃᕐᒪᖔᑕ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓵᖑᒋᐊᖃᓲᑦ. ᐱᕋᔭᓐᓂᑯᒥᓂᖃᖅᑑᒐᓗᐊᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑐᑭᖃᕋᔭᙱᓚᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓃᕋᔭᕐᓂᖏᖕᓂᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᑯᒥᓂᖏᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᖏᑕᓗ ᑎᑎᑎᑐᖅᓯᒪᓂᖏᖕᓂᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑐᕈᒪᔭᕐᒥᖕᓂᒃ.
  • ᑎᑎᖅᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓯᖏᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᕐᓂᖏᖕᓄᑦ ᓄᐊᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐃᓐᓄᑦᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑉ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒻᒥ ᐱᔭᐅᓗᑎᑦ.
  • ᑕᐃᒃᑯᐊᑐᐊᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ