ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

ᓄᑖᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19 ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓂ. ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖓᓂ.

You are here

ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᑦ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
10-505849
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓂᖓ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$88,608.00
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016.00

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨᖓᓂᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᓐᓂᑦ, ᐱᔾᔪᑎᖓ ᑖᑦᓱᒪ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᖏᓐᓂᖅ (IHS), ᐃᓂᖃᖅᑐᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥᑦ (QGH) ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒥᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓗᓂᓗ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕈᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓂᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᖏᓐᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᖃᕐᓂᕐᒥᓪᓗ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕈᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒻᒥ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓗᓂᓗ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ ᑐᕌᒐᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᑎᑭᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᓂᓪᓗ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᑐᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᕐᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ ᐊᑭᑐᔫᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ ᐊᖏᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᑖᒃᑯᓇᖓᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒥᑦᓱᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕈᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ ᓯᕗᓂᑦᓴᕐᒥᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᑕᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓗᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕈᑎᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᖁᑎᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᑦᑐᒥᑦ ᐱᐅᔪᒥᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᖅᑐᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᑦᑐᒥᑦ ᐊᑲᐅᓗᑎᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑕᐃᑦ/ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᑦ/ᓄᓇᖃᖅᑐᐃᓪᓗ, ᐃᓚᒌᑦ ᓄᓇᓖᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐊᓯᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑉ ᐃᓚᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᓪᓗ; ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ, ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕈᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᐊᑐᖅᑐᑦᓴᓂᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒥᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᑦᓯᐊᕐᓂᒃᑯᑦ/ᓴᓇᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᓪᓗ ᓱᑲᑦᑐᒥᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᓯᐊᖅᑐᒥᓪᓗ ᐅᑎᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖏᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕈᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓰᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ, ᐊᔪᙱᑕᖃᕐᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂᓗ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᑖᑦᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᔭᐅᒐᔪᑦᑐᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᓂᕐᒥᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓐᓄᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᕐᒥᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐱᖓᓱᓄᓪᓗ ᐊᕐᕌᒍᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᓗᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕈᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓂᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᓂᖃᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᓪᓗ ᐊᕐᕌᒍᒻᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓯᒪᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕈᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒻᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓂᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᓂᓕᒻᒥᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕆᐊᓕᒃ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᓴᓇᔪᓕᕆᔨᒻᒪᕆᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᔨᓂᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃᓗ CET/PTEC ᐊᒻᒪ CBET ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥᑦ. ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᔾᔪᐊᕐᒥᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᕐᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕈᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒋᔭᐅᔾᔪᑎᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᑲᔫᑎᖃᕆᐊᖓᓂᑦ.

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ, ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ, ᐅᐃᐅᐃᑎᑐᓪᓗ. ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᔭᖅᑐᖅ.  ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ, ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂ, ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐃᑲᔫᑕᐅᓇᔭᖅᐳᖅ.

ᐊᔾᔨᖏᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ, ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓗᑎᒃ.

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ