ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕ

Groups: 
ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ: 
10-04-410-110LA
ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅ: 
ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒡᒪᖔᑕ: 
ᑕᓐᓇ ᐃᖃᓇᐃᔮᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᖖᒋᓚᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᖃᑎᒋᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᖏᓄᑦ
ᑮᓐᓇᐅᔭᒃᓵᖓ: 
$103,662.00 -$117,644.00
ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
$15,016.00 - $34,455.00
ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ
Closing Date: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᓇᖅᑐᓕᕆᓲᖑᕗᖅ ᐱᕋᔭᖅᓂᑰᖕᒪᖔᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑐᓂᒃ ᑲᒪᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᖢᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐅᒃᑯᐃᖓᔪᖅ ᑭᓇᒃᑯᓕᒫᕐᓄᑦ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᖅᖢᓂᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒥᑦ ᐃᓄᖕᓄ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᑖᓐᓇ ᐃᓗᐊᖅᓴᐅᔨᐅᔪᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᒥᒃ ᖁᕝᕙᕆᐊᖁᓪᓗᒍᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᖅ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐃᓚᒌᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᓪᓗ ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᕐᓂᖅᑎᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᒡᓗ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ, ᓇᓗᓇᐃᕆᕙᒡᓗᓂᓗ ᐅᓗᕆᓇᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ; ᖁᕝᕙᓯᒋᐊᕋᓱᐊᕐᓗᒍᑦ ᐊᐃᑦᑑᑕᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᒃ; ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓕᖅᐸᒡᓗᓂᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᓪᓗ; ᐃᑲᔪᖅᐸᒡᓗᓂᑦ ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᓄ; ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᕙᒡᓗᓂ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᖁᕝᕙᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᕗᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ. ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᒃᖢᓂᑦ ᑐᙵᕕᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐸᐸᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᖅᐸᒃᖢᓂ ᐅᓄᙱᓐᓂᖅᐹᖑᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᐃᑦᑑᑕᐅᔪᑦ ᐋᓐᓂᕈᑕᐅᔪᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᔾᔪᑎᒋᕙᒃᑕᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ. ᐱᓕᕆᐊᖃᓲᖅ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖅᖢᓂ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᖓᓂ, ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᐃᕙᒃᖢᓂ, ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᖅᐸᒃᖢᓂ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᒃᖢᓂ ᕿᒥᕐᕈᕙᒃᖢᓂᓗ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂᒃ. ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᐅᕙᒃᖢᓂᑦ ᐱᕐᕈᓗᒃᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍᑦ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐊᑐᕈᓰᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᓗ  ᒪᓕᒡᓗᒍᑦ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐱᕐᕈᓗᒃᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓ, ᑐᑭᒧᐊᒍᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊᑕ CMOH−ᑯᑦ. ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒧ ᑐᑭᒧᐊᒃᓯᓲᖑᕗᖅ ᓄᓇᓕᖕᓄ ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᒥᒃ. ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᕙᒃᖢᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᕙᒃᖢᓂᓗ, ᑕᑯᒃᓴᐅᕙᒡᓗᓂ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᓂᖓ ᑕᑎᒋᔭᒃᓴᐅᓂᖓᓗ. ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᐊᒡᓚᒡᕕᖕᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓂᕐᒥᒡᓗ. ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓗᓂᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᓂ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔾᔪᓯᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒡᓗ. ᐊᑐᓕᖅᐸᒡᓗᓂ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᕙᒡᓗᓂᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖕᓂᕐᒧᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᑦᑎᐊᕈᒪᓗᓂᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᑦᑎᐊᕆᐊᓕᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᑐᕈᓯᕐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᓯᒋᐊᕈᑎᓂᒃ/ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ. ᐱᔭᕇᖅᓯᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒻᒧ ᖃᓂᒻᒪᒌᒃᑯᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑕᖅᑭᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᓚᐅᖅᑎᓪᓗᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᓂᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᖃᑎᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᐸᒡᓗᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᓪᓗ ᑲᑎᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ. ᖃᐅᔨᒪᒍᓂᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑲᐅᓇᔭᖅᐳᖅ. ᖃᐅᔨᒪᒍᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᒋᓂᖏᓐᓂᒃ (2009) ᐊᑲᐅᓇᔭᖅᐳᖅ. ᖃᐅᔨᒪᒍᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕈᓯᒻᒪᕆᖕᓂᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᓪᓗ (2011) ᐊᑲᐅᓇᔭᖅᐳᖅ. ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᒃᑯᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᓯᒪᒍᓂ ᐊᑲᐅᔫᕗᖅ. ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒍᑦ/ᐃᓕᓴᐃᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒍᑦ ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᒋᐊᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᖃᑎᒌᙱᑦᑐᓂᑦ. ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᑯᓘᔭᕐᒥᑦ ᐊᕙᑎᖃᕐᓗᓂᑦ. ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕈᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖓ, ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖓ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖓᓗ ᐱᔭᐅᒐᔪᒃᐳᑦ ᖁᑦᑎᓛᖑᖃᑕᐅᔪᒥᑦ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᒍᓂᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ; ᖁᑦᑎᓛᖑᖃᑕᐅᔪᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᒍᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓂᑦ.

ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐃᓚᐅᓕᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ RNANT/NU−ᒥᑦ. ᐊᓂᖅᓵᓕᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔭᒋᐊᓕᒃ ᐊᒃᕌᒍᑕᒫᕐᓗ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᐸᒡᓗᒍ.

ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᓄᑦ ᐅᐃᕖᑐᓪᓗ.

 ᖃᐅᔨᒪᒍᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂ, ᓄᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐊᑲᐅᓇᔭᖅᐳᖅ.