ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
10-03-330-010LA
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$116,454.00 - $132,152.00
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$24, 281

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᑕᑎᑕᒃᓴᐅᖕᒪᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒻᒪᖔᑦ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᙶᖅᐳᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐱᓇᔪᒃᑐᓕᒫᓄᑦ.

ᑲᒪᔨᖃᕐᓗᓂ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᑕᐃᓐᓇ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᒪᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᑎᑦᑎᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᑲᔪᓯᔪᒃᑯᑦ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᖅ ᑲᒪᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᑕᖐᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᔨᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᖅᑕᐅᖅ ᑲᒪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᐊᐅᓚᑎᓗᓂᓗ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᓂᒃ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ.

ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓂᐊᕈᒪᓗᓂ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᖅ ᐃᒪᐃᑦᑐᖃᕆᐊᓕᒃ:

 • ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᕈᓯᐊᖅᓯᒪᓗᓂ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐆᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᕈᓯᐊᖅᓯᒪᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᓪᓗ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐱᓕᕆᓚᐅᖅᓯᒪᓂᑰᓗᓂ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᐅᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ
 • ᒥᑭᓛᖃᕐᓗᓂ ᐊᕐᕌᒎᖕᓂᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᑲᒪᔨᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ  
 • ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᖁᑦᑐᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓗᓂ, ᐊᓂᖅᓵᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒍᓐᓇᕐᓂᕐᓄᑦ ᐊᔪᖏᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᑕᐃᒪᐃᑐᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ.  
 • ᐃᓕᓴᐃᔪᓐᓇᕐᓗᓂ/ᐅᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᑲᔪᓯᔪᒃᑯᑦ ᐃᓄᑐᐊᖑᒐᓗᐊᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᖃᑎᒌᖏᑦᑐᓃᑐᓂᒃ.
 • ᐊᔪᙱᓪᓗᓂ ᐊᑐᖔᕈᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᓂᒃ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒥ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᖕᓂ ᐃᒪᐃᑦᑎᐊᖁᔨᓂᕐᒧᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓯᒪᖁᓪᓗᒍ ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᒥᖕᓂᒃ 
 • ᖃᐅᔨᒪᓗᓂᓗ ᒫᓇᓕᓴᕐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐊᓂᐅᔪᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᖁᕝᕙᖅᑎᕆᓂᕐᒧᑦ/ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᕆᔪᓯᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ. 
 • ᒫᓇᓕᓴᕐᒥᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᕕᖕᒥ ᐱᖃᕐᓗᓂ ᐆᒧᖓ ᕐᓇᓐᑦ/ᓄ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ. 
 • ᓵᙵᔭᐅᓂᖅᓴᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒃᑯᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔪᑦ.

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᓂᒃ, ᓄᓇᒥᒃ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᓯᒪᓂᐊᖅᐳᑦ ᐱᓇᔪᒃᑐᓄᑦ.

 

ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒥᑦ, ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᒍᒃ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᓯᐅᕈᑏᓪᓗ ᐅᕗᖓ Latienza@gov.nu.ca ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᓗᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖᑕ ᓈᓴᐅᑎᖓᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓᓄᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑰᕈᑎᕕᑦ.                                      

 • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᒪᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒡᓗ . ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᑦᓯᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᒪᓕᒃᖢᒍ.
 • ᐃᓚᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓲᖑᕗᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓐᓂᕐᒪᖔᑦ. ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑯᐃᑦ ᐊᔪᓕᖅᑎᑕᐅᔾᔮᙱᓚᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒡᓗ.
 • ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᐃᓂᑖᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕆᐊᒃᓴᖅ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᔭᐅᔪᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑐᐊᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ