ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓕᒫᓂᒃ ᑲᒪᔨ − ᐅᓪᓘᑉ ᐃᓚᐃᓐᓇᖓᓂᑦ ᐅᕙᓗ ᐃᑲᕐᕋᖏᑦ ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᑦ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ-ᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
10-505883
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ 2: 
Indeterminate
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$25,418.50 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ, 18.75 ᐃᑲᕐᕋᑦ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$10,782.00
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᕕᕝᕗᐊᓕ 28, 2020

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ 518 ᒪᓕᒃᓗᒍ, ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦᑐᐊᖅ ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓐᓂᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᑲᒪᔨᐅᔪᖅ ᑖᓐᓇ ᑲᒪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃ ᐊᐅᓚᓂᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ. ᑖᓐᓇ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ, ᓄᓇᒃᑰᕈᑎᖓᓐᓂᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨᐅᓗᓂᓗ. ᑐᓵᔨᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓗᓂᓗ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᓐᓄᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᒍᓐᓃᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᓇᓪᓕᑭᑕᕐᓗᑎ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑐᖅ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᓯᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᑦᑕᖃᖅᐸᓪᓗ.

ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓕᒫᓂᒃ ᑲᒪᔨ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃ ᓴᓗᒪᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᑦᑐᒦᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ. ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨᐅᓂᖓᓄᓪᓗ ᐱᔭᔅᓴᖏᑕ ᐃᓚᒋᒻᒥᔭᖏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥᑦ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᑎᖃᖅᑕᕐᓗᓂ, ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᑦ ᓱᕋᒃᓯᒪᔪᖃᖅᐸᑦ/ᐊᓯᐅᔨᓯᒪᑉᐸᑕ ᐅᕙᓗ ᐱᖁᑎᖏᑦ ᓄᖑᒋᐊᑭᓪᓕᓯᒪᓕᕐᓂᖅᐸᑕ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᑕᓗ ᐃᓚᒋᒻᒥᔭᖓ ᐃᑭᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᐃᑭᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᓪᓗ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒥᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᓕᕐᓂᑉᐸᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᔪᖃᖅᓯᒪᑉᐸᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑐᓂᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓗᓂ, ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑲᒪᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂ, ᑐᕚᕆᔭᔅᓴᑦᑎᐊᕙᐅᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᓇᓱᒍᓐᓇᕐᓗᓂ. ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓂᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᖃᖃᑦᑕᖏᓪᓗᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᑕ ᐃᓚᒋᒻᒪᒍ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂ. ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓂᓪᓗ ᑭᕕᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᑲᔪᕆᐊᖃᖃᑦᑕᓂᐊᕐᒪᑕ (ᓲᕐᓗ ᒪᑯᓂᖓ ᑐᖁᖓᔪᒥ ᑎᒥᓕᕆᓗᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᓴᕆᐊᓕᒻᒥᑦ).

ᐊᑐᕆᐊᓖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ:

  • ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᓕᖕᓄᑦ 8ᒥᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᓗᓂ
  • ᐊᖁᑦᑐᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓗᓂ ᓈᓴᐅᑎᓕᖕᒥᒃ 5−ᒥᒃ
  • ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ ᐊᑕᐅᕐᒥᑦ ᓴᓇᔨᐅᓂᕐᒥᑦ/ᕿᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ
  • ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ

ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕋᔭᖅᑐᑦ:

  • ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᔪᙱᑦᑎᐊᕐᓗᓂ
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓪᓛᖅᑎᕆᐊᓖᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐱᖁᑎᓂᑦ ᑲᒪᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᕐᓗᓂ

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ (ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ), ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᕖᑎᑐ.

ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᑲᑎᓯᒪᓗᑎᒃ ᒪᑯᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖓ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ, ᐊᔪᙱᓐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓇᔭᕐᒥᔪᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᒃ, ᓄᓇᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒍᓂ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕋᔭᖅᐳᖅ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ