ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
10-01-235-184LA
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$103,662 - $117,644
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᖏᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ.

ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ (NP) ᐱᑎᑦᑎᕙᒃᓗᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ ᓄᑖᖑᕆᐊᖅᓯᒪᔪᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥ, ᖃᐅᔨᓂᕐᓂ, ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᑕᑯᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᓂᒃᓗ ᑲᒪᓂᕐᒥ ᖁᕝᕙᕆᐊᖁᓪᓗᒍ, ᓴᐳᒻᒥᒋᐊᕐᓗᒍ, ᐅᑎᖅᑎᒋᐊᕐᓗᒍᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᐱᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓗᓂᓗ ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᑎᓪᓗᒍᓗ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓂᑦ, ᐊᔪᕈᑎᓕᖕᓂ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᓂᕐᓂᓗ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᖅᑐᖅ ᐊᑐᕋᓱᒃᐸᒃᓗᓂ ᒪᓕᒃᓗᒍ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥᓗ (RNANT/NU) ᐱᖁᔭᖏᑦ, ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ, ᑐᕌᕈᑎᒃᓴᖏᑦ ᒪᓕᒐᒃᓴᖏᓪᓗ ᐱᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᓈᒻᒪᒃᑐᒃᑯᑦ, ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᒃᑯᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓂ ᐱᔭᕆᐊᓕᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᐃᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐱᔭᒃᓴᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᖅᑐᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᓇᔭᕐᒥᔪᖅ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᑯᓂᕐᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂ.

ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐱᑎᑦᑎᕙᒃᓗᓂ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᑦ ᒪᓕᒃᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᑲᒪᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᓂᓗ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᓗᓕᖏᑕ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᑲᒪᓂᕐᒥ ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᖏᓂᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᖏᑕ ᓄᓇᓕᖏᓪᓗ ᓱᖏᐅᑎᓗᑎᒃ, ᑭᐅᒋᐊᕐᓗᓂ ᐱᓗᐊᖅᑎᑦᑎᙱᓪᓗᓂᓘᓐᓃᑦ, ᐃᓅᓯᐅᑉ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᖏᓐᓂ ᐊᓯᔾᔨᕈᑎᖏᓐᓂᒃᓗ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᔪᑦ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓪᓗ ᐱᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᔭᐅᕙᒃᐳᑦ ᐅᑯᑎᒎᓇᖅ, Bachelor of Science ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᐅᕙᖕᓂᕐᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᓯᕗᕙᓯᖕᓂᖅᓴᒥᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᕙᖕᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓂᕐᒥᒃ; ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥᒃ ᓯᕗᕙᓯᖕᓂᖅᓴᒥᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕙᖕᓂᕐᒥᒃ, 2−ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒎᖕᓂᒃ  ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓯᒪᓂᖅ ᐱᔪᒥᒋᔭᐅᕗᖅ, ᑭᓯᐊᓂᓗ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᕐᓂᐊᕆᕗᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᓂᒍᐃᓵᖅᑐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐸᖕᓂᕐᒥᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ.  ᐃᓂᑖᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐊᔪᙱᑦᑕᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᓇᓗᓇᐃᔭᕈᓐᓇᕐᓗᓂ RNANT/NU−ᑯᓐᓄᑦ ᖃᖓᑦᑎᐊᓵᓕᓴᕐᒥᒡᓗ CPR−ᖃᕐᓗᓂ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᓄᑖᒥ ᓇᓗᓇᒃᑯᑕᖅᑖᕈᓐᓇᖅᐸᒡᓗᓂ.

ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᒃᓴᑦ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᖏᓐᓂ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂ/ᓚᐃᓴᓐᓯᖏᓐᓂ ᑎᒥᖓ;

ᐱᖁᑎᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᔪᑦ; ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᖕᓂ ᐊᑐᕐᓂᑰᓗᓂ, BTLS, ACLS, NRP, ALARM, STABLE, ᕿᑐᕐᖓᒃᓴᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓐᓇᕐᓂᖅ, ᐊᑯᐊᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ, ᐃᕐᓂᓱᖕᓂᓕᕆᓂᖅ ᐃᕐᓂᑎᑦᑎᓂᕐᓗ ᐊᑐᕐᓂᑰᓗᓂ ᓄᑖᖑᔪᒥᒃ ᕿᑐᕐᖓᒃᓴᖃᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᓯᒪᓗᓂ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂ, ᓄᓇᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐱᔭᐅᔪᒪᔪᖅ.

ᐅᓪᓗᓕᒫᖅᓯᐅᑎ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᔪᑦ: $5,000 ᐱᒋᐊᕐᕕᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓᓂ, $5,000

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᖅᑐᓄᑦ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓪᓚᕆᖕᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ: $5,000 ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ ᐱᒋᐊᓵᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, $5,000 18-ᓄᑦ ᑕᖅᑭᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ $10,000 ᑕᖅᑭᓄᑦ 30−ᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᑦ $9,000 ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ ᑲᒪᓯᒋᐊᖅᑳᒃᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᑭᓕᐅᓯᐊᑦ ᐊᒻᒪ $375 ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᐅᓯᐊᒃᑲᓐᓂᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ $4,500 ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ.

ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᒋᐊᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ ᓇᐅᑦᑎᐅᒪᔪᒃᓴᓂᒃ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐱᓇᔪᒪᖃᑕᐅᔪᒪᒍᕕᑦ, ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᒍᒃ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᑦ ᐱᔪᒥᓴᐅᑏᓪᓗ ᐅᕗᖓ nunavutnurses@gov.nu.ca. ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᑕ ᓈᓴᐅᑖ ᑎᑎᕋᖃᓯᐅᑎᓗᒍ ᐃᕐᙱᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᓕᕈᕕᐅᒃ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖅᓴᐅᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᐊᔪᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓄᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᒪᓕᒡᓗᒍ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᓂᖅ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓲᖑᕗᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖃᕐᒪᖔᑦ. ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓖᑦ ᐊᔪᓕᖅᑎᑕᐅᔾᔮᙱᑦᑐᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒡᓗ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐅᑉ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᓂᖓ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ.
  • ᑕᐃᒃᑯᐊᑐᐊᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓇᓱᒃᑐᓂ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ