You are here

ᐱᖓᓱᓄᑦ-ᐃᑲᕐᕋᖅᓄᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

ᕿᓂᖅᐲᑦ ᐱᒋᐊᕐᓂᖓᓂᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ? ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐃᑲᕐᕋᖅᓄᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᐅᖃᓪᓚᒍᓯᖓᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᐊᕐᒥᔪᒍᑦ ᖃᓄᖅ ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᑎᑦ ᑭᓇᐅᖕᒪᖔᖅᐱᑦ.

ᐱᒋᐊᕈᑎ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᔪᖅ ᐱᒋᐊᕐᓂᖓᓂᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᖅᓂ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᑕᕐᕆᔭᖅᑕᐅᑲᐅᑎᒋᓗᓂ ᑲᑎᒪᓂᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᔨᖃᖅᓱᑎᒃ ᐱᕈᕐᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᖓᓂᑦ.

ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᖓ 7:

  • ᒫᑦᓯ 17, 2023 1:15−ᒥᑦ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ - 2:45−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒧᑦ
  • ᒫᑦᓯ 20, 2023 1:15−ᒥᑦ − 2:45−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ
ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ: 
ᒫᑦᓯ 17, 2023
ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ: 
ᒫᑦᓯ 20, 2023
ᓇᓂ: 
ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑎᒍᑦ
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ
ᓇᒦᓐᓂᖓ ᐊᕕᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ: 
Iqaluit
ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒍ: 
ᑳᑎ ᒪᑳᓚᕝ
ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧ ᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ:: 
ᒫᑦᓯ 16, 2023
ᑐᕌᕈᑏᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ: 

ᐱᓇᓱᒍᑎ ᑎᑎᕋᕝᕕᒋᔭᕆᐊᓕᒃ

ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓇᔫᑎᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᑦ ᐴᖅᑲᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᒧᑦ, ᑎᑎᕋᙳᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓪᓗ ᑲᒪᔨᖓᓄᑦ. ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓇᓱᒍᑎᓕᒫᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓲᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᓄᑦ−ᖃᐃᔪᓄᑦ, ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᓗᑎᒃ.