ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᒪᑭᒪᐅᑎᒃᓴᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᐅᑉ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖓ:

ᖁᕕᐊᓱᑉᐳᒍᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕋᑦᑕ ᑐᓴᕈᒥᓇᒻᒪᕆᑦᑐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕋᑦᑕ ᒪᑭᒪᐅᑎᒃᓴᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᒥᑦ, ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ 8ᖑᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓃᑦ (ᐃᑲᕐᕋ ᐊᑕᐅᓯᐊᖅᑕᕐᓗᒍ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᕕᒃᑯᑦ, 1-2 ᐃᒃᑲᕐᕋᑦ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓗᑎᑦ, ᐊᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ). ᑖᓐᓇ ᑲᔪᓯᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓇᓱᐊᖅᑐᖅ, ᑖᓐᓇ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᓄᑐᐊᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ. 

ᑖᓐᓇ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᑉᐸᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕐᓂᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᓕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᕐᒥᑦ ᒪᑭᒪᐅᑎᔅᓴᑦ ᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑐᙵᕕᑦᑖᕆᓗᒋᑦ 8 ᐅᔭᕋᑦ ᐃᓂᓪᓚᑎᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᔅᓴᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᒍᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᑦ.

ᒪᑭᒪᐅᑎᒃᓴᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓂᖅ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑖᓐᓇ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐅᑭᐅᓕᓐᓄᑦ 8-13, ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᑦ, ᐃᓐᓇᓪᓚᕆᓐᓂᑦ, ᐊᖓᔪᖄᕆᔭᐅᔪᓂᑦ, ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓄᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᑖᓐᓇ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐅᓪᓗᓄᑦ ᖁᓕᓄᑦ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 8-16 ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᑳᖓᑕ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒃ, ᑲᒪᒋᓗᒋᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔾᔪᓯᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐱᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᑕᕐᓇᐅᑎᖏᑦ, ᓄᓇᓕᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᖅᑕᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᓂᖅ. ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᓴᖅᑭᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ.

8 ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᒍᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ, ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓄᑦ 4ᓄᑦ, ᒪᕐᕈᐃᖅᓱᕐᓗᑎᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥᑦ ᐊᐃᑉᐱᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᓴᕐᒥᒻᒥᑦ. ᐊᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓃᑦ ᐃᑲᕐᕋᖅ ᐊᑕᐅᓯᖅ, 

ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ: 
ᓯᑎᐱᕆ 07, 2021
ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ: 
ᓯᑎᐱᕆ 30, 2021
ᓇᓂ: 
ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᖓᒍᑦ (Zoom), ᐊᒻᒪᓗ 1-2 ᐃᑲᕐᕋᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖏᓐᓂᑦ, ᐊᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᓐᓂᑦ.
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᒦᓐᓂᖓ ᐊᕕᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ: 
Iqaluit
ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒍ: 
Ceporah Mearns
ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧ ᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ:: 
ᐊᒐᓯ 25, 2021
ᑐᕌᕈᑏᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ: 

ᐱᓇᓱᒍᑎ ᑎᑎᕋᕝᕕᒋᔭᕆᐊᓕᒃ

ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓇᔫᑎᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᑦ ᐴᖅᑲᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᒧᑦ, ᑎᑎᕋᙳᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓪᓗ ᑲᒪᔨᖓᓄᑦ. ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓇᓱᒍᑎᓕᒫᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓲᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᓄᑦ−ᖃᐃᔪᓄᑦ, ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᓗᑎᒃ.