You are here

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᐅᑕᐅᓂᖓᓂ ᐱᐅᓯᒋᐊᕈᑕᐅᓂᖓᓂᒡᓗ ᐊᔪᙱᑕᕐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᖕᓂ ᐱᕚᓪᓕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦᑎᐊᕙᐅᓂᖅᓴᓄᑦ. ᐅᓪᓗᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᐸᒡᓗᑎᒃ (ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᖕᓄᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓗᑎᒃ), ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓕᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑦ ᐊᔪᙱᑕᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓂᒃ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᐹᓪᓕᕐᓗᒋᑦ, ᐃᒻᒥᒨᖓᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᕚᓪᓕᕈᓐᓇᖅᓯᓗᓯ ᓴᙱᓂᕆᔭᔅᓯᓐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᒃᑯᓪᓗ ᐱᔭᐅᒋᐊᓕᖕᓄᑦ, ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᖅᐹᓪᓕᕐᓗᑎᒡᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ ᐱᕕᒃᓴᖅᑕᖃᓕᕌᖓᑦ. ᐊᔪᕈᓐᓃᖃᑕᐅᒋᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᕆᐊᖃᖅᑕᕐᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᓯᒍᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᔾᔪᓯᔅᓯᓐᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒡᓗᓂ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᑦ, ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᓗᑎᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓪᓗ ᖁᕝᕙᖅᐹᓪᓕᕐᓗᓂ!

ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ 1: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᑦ: ᖃᐅᔨᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓂᒍᖅᑎᓪᓗᒋᑦ! −ᒫᑦᓯ 7-9, 2023, 9:30-ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ−11:00-ᒧᐊᖅᓴᓂᖓᓄᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ, ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑖ ᒪᓕᒡᓗᒍ.

ᑐᑭᓯᐊᓕᕐᓗᒋᑦ ᑭᓱᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᐅᑎᒋᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅᓯᐅᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥᒃ. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᐅᓚᔾᔭᒋᐊᕈᑎᔅᓯᓐᓂᒃ, ᐃᓕᓪᓗᒋᓪᓗ ᑭᓱᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒋᐊᕈᑎᑦ ᖃᓂᒋᔭᕐᓃᑦᑐᑦ ᐸᕐᓇᐃᓗᑎᓪᓗ ᐃᓕᖕᓅᖓᔪᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖅᑯᑎᒃᓴᕐᓂᒃ ᑐᕌᖅᑐᒧᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᓴᙱᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᒃᑯᒥᒋᔭᕐᓄᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᓇᓱᒃᑐᑦ:

 • ᐃᓕᑕᕆᐅᒪᓕᕐᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ;
 • ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᔭᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖁᔨᔾᔪᑎᑦ;
 • ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒋᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒨᖓᔪᓄᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᔪᒃᓴᑦ;
 • ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᙵᕕᓕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖃᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᓗᒋᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᖔᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᔅᓯᓐᓂ;
 • ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓂᒍᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᑐᓗᖅᑕᕈᑎᑦ ᓄᖅᑲᖓᓕᕈᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ;
 • ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᒍ ᖃᓄᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᓕᒃ 23 ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒦᑦᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᕐᒪᖔᑦ ᐃᓗᓕᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ 2: ᐊᐅᓚᑦᑐᓐᓇᖅᓯᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ − ᒫᑦᓯ 14, 2023, 9:30-ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ−4:30-ᓐᓇᓱᖕᓂᖓᓄᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒧᑦ, ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑖ ᒪᓕᒡᓗᒍ.

ᑕᐅᑐᓪᓗᐊᑕᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓗᓕᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᕐᑳᖓᓃᑦᑐᒃᓴᓪᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐱᐅᓛᒃᑯᑦ ᐱᔪᒥᓇᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᔪᙱᑕᑎᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕈᑎᓪᓗ ᑕᐅᑐᒃᑕᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᒪᔭᕐᒧᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ:

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᓇᓱᒃᑐᑦ:

 • ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᖅ ᐱᔪᒥᓇᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐃᓕᖕᓂᒃ;
 • ᖃᐅᔨᓗᒋᑦ ᐃᓕᖕᓂᙶᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᕆᔭᑎᑦ;
 • ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ ᐃᓕᖕᓂᙶᖅᑐᓂᒃ ᐊᓂᒍᖅᑕᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓯᑎᑕᕐᓂᒃ;
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᑦ;
 • ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑎᑎᖅᑲᐅᓪᓗ ᖄᖓᓃᑦᑐᒃᓴᒥᒃ;
 • ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᖅ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ;

ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ 3: ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᓂ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖅ − ᒫᑦᓯ 15, 2023, 9:30-ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ−4:30-ᓐᓇᓱᖕᓂᖓᓄᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒧᑦ, ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑖ ᒪᓕᒡᓗᒍ.

ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᓯᐅᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᒃᑯᑦ. ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᔪᖅᑕᐅᙱᑐᑎᑐᑦ, ᐊᔪᓐᓃᖅᐹᓪᓕᕈᓐᓇᕋᑦᑕ ᐱᕙᒌᔭᖅᓯᒪᕙᒡᓗᒍ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᐅᑎᒋᕙᒡᓗᒍᓗ. ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓂᐊᖅᐳᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᕙᒌᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓱᖏᐅᙵᓕᕐᓗᑎᒡᓗ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᖃᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᐱᖅᓱᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓕᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᕐᒥᒃ ᑐᒡᓕᐊᓂ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᖕᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔨᐊᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᓕᖅᐸᑕ.
 
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᓇᓱᒃᑐᑦ:
ᑐᑭᓯᐊᓕᕐᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑎᓄᑦ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᓲᑦ ᖃᓄᕐᓗ ᐱᕙᒌᔭᖅᓯᒪᔪᓐᓇᖅᓯᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅᓯ ᑭᐅᑦᑎᐊᕆᐊᒃᓴᖅ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ;

 • ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑑᑎᖃᓛᑦ ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᐊᕐᓗᓯ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ; ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᑕᑯᖅᑯᑎᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐱᑦᑎᐊᓕᓗᑎᑦ;
 • ᐃᓕᖕᓂᒃ ᑕᑯᒥᓇᖅᓯᑎᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ;
 • ᖃᐅᔨᒪᓗᑎᑦ ᑭᐅᔭᐅᔪᒪᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᕌᓂᒃᑎᓪᓗᑎᑦ.

ᖃᐅᔨᓴᐅᑦ ᓇᒧᙵᖅᐸᑦ: ᒫᑦᓯ 7-15, 2023

ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ

ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓᑦᑎᒍᑦ (ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ) 

ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓᑦᑎᒍᑦ (ᑭᕙᓪᓕᖅ)

ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᐅᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓᑦᑎᒍᑦ (ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ)

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᑦ 

8:30−ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ – 10:00−ᒧᐊᖅᓴᓂᖓᓄᑦ ᐅᓪᓛᒧᑦ

9:30−ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ – 11:00−ᒧᐊᖅᓴᓂᖓᓄᑦ ᐅᓪᓛᒧᑦ

10:30−ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ − 12:00−ᒧᑦ ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᑕᕐᓇᒧᑦ

ᑎᑎᕋᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ 

8:30−ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ − 3:30−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒧᑦ

9:30−ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ − 4:30−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒧᑦ

10:30−ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ − 5:30−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒧᑦ

ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᓂ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖅ

8:30−ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ − 3:30−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒧᑦ

9:30−ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ − 4:30−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒧᑦ

10:30−ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ − 5:30−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒧᑦ

ᑐᓴᖅᑕᐅᒋᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᖅ:

 • ᐊᑕᐅᓯᐅᓗᓂ ᐱᓇᔫᑎ ᐱᔭᕆᐊᓕᒃ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑕᐅᓇᓱᒡᓗᓂ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᑎᓴᒪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖓᑕ ᑕᐃᒎᓯᖓᒍᑦ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ.
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᑦ. 
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᐊᑕᐅᓯᑐᐊᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᐊᓂᒐᒃᓴᒧᑦ ᐅᑕᖅᑭᔪᓄᑦ ᐃᓕᔭᐅᖃᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ, ᐃᓂᒃᓴᖃᑐᐊᖅᐸᓪᓗ, ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᓛᖅᐳᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᖅ ᖃᒡᓕᓕᖅᐸᑦ.
 • ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᑎᓴᒪᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦ ᐱᓗᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥᒃ. 
 • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᑦ ᑐᙵᓱᒃᑎᑕᐅᔪᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᒪᑐᐊᖅᐸᑕ, ᑭᓯᐊᓂ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᑐᙵᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓗᓂ, ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᑦ ᖃᐅᔨᓴᑎᖓ (CST) ᒪᓕᒃᑕᐅᓗᓂ. ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓱᓕᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᒥᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓᒍᑦ. 
ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ: 
ᒫᑦᓯ 07, 2023
ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ: 
ᒫᑦᓯ 15, 2023
ᓇᓂ: 
ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ − Microsoft Teams−ᑯᑦ ᐊᒻᒪ Zoom−ᑯᑦ
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ
ᓇᒦᓐᓂᖓ ᐊᕕᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ: 
ᑭᕙᓪᓕᖅ
ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒍ: 
ᑭᐅᕋᓐ ᑑᑕᓐᓄᐊᖅ
ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧ ᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ:: 
ᒫᑦᓯ 06, 2023
ᑐᕌᕈᑏᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ: 

ᐱᓇᓱᒍᑎ ᑎᑎᕋᕝᕕᒋᔭᕆᐊᓕᒃ

ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓇᔫᑎᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᑦ ᐴᖅᑲᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᒧᑦ, ᑎᑎᕋᙳᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓪᓗ ᑲᒪᔨᖓᓄᑦ. ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓇᓱᒍᑎᓕᒫᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓲᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᓄᑦ−ᖃᐃᔪᓄᑦ, ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᓗᑎᒃ.