You are here

ᐃᓅᓯᕆᖕᓂᖅᓴᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ - ᓇᕐᕈᒋᔭᐅᔾᔪᑎᓂᒃ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᖅ ᐃᓱᒪᔮᕈᑎᖃᙱᓐᓂᕐᒥᒡᓗ ᖁᕝᕙᖅᓴᐃᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ ᑐᑭᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᕐᒪᖔᑕ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᖅ, ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ, ᐊᒻᒪ ᓇᕐᕈᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓃᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᙱᑦᑐᓄᑦ.   ᐅᖃᐅᓯᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᑕᐃᒎᓰᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᖅᐸᖕᒪᖔᑕ ᐊᑲᐅᓈᙱᑦᑐᒃᑯᓪᓗ ᐱᓂᐊᕐᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᕆᕙᒃᑕᖏᑦ ᐃᓅᓯᕆᒃᑑᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊᖑᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᒪᑭᑕᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᙵᕕᖕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᕐᕈᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ ᓄᖑᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓪᓗ ᑕᐃᒎᓯᑦ ᓇᕐᕈᒋᔭᖃᙱᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ.

ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᒪᐃᑦᑑᓂᐊᖅᑐᑦ:

  • ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ MS Teams
  • 75 ᑎᑦᑕᑯᓗᐃᑦ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᖅ
  • ᐱᒋᐊᕋᔭᖅᑐᖅ ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᓴᕐᓇᒥ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᐅᑦ ᖃᐅᓴᐅᑎᖓᑎᒍᑦ
  • ᑖᓐᓇ  ᒪᑐᐃᙶᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᓕᒫᖏᓐᓂᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᓪᓗ ᑎᒥᐅᔪᓂᑦ. 

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᒪᒍᕕᑦ, ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ ᑎᑎᕋᓚᐅᕐᓗᒍ ᓇᕐᓯᐅᑎᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᒪᔾᔪᑎᒧᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ ᐅᓪᓗᖅ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ ᐱᒋᐊᙱᓐᓂᖓᓂ.

 

ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ: 
ᕕᕝᕗᐊᓕ 15, 2023
ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ: 
ᕕᕝᕗᐊᓕ 15, 2023
ᓇᓂ: 
MS Teams
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ
ᓇᒦᓐᓂᖓ ᐊᕕᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ: 
ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ
ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧ ᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ:: 
ᕕᕝᕗᐊᓕ 14, 2023
ᑐᕌᕈᑏᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ: 

ᐱᓇᓱᒍᑎ ᑎᑎᕋᕝᕕᒋᔭᕆᐊᓕᒃ

ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓇᔫᑎᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᑦ ᐴᖅᑲᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᒧᑦ, ᑎᑎᕋᙳᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓪᓗ ᑲᒪᔨᖓᓄᑦ. ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓇᓱᒍᑎᓕᒫᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓲᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᓄᑦ−ᖃᐃᔪᓄᑦ, ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᓗᑎᒃ.