You are here

ᐊᕐᓇᐃᑦ/ᐊᖑᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓕᐊᕐᓂᖅ/ᐊᖑᑕᐅᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᖅ (MS Teams)

ᑖᓐᓇ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᐅᓂᐊᖅᑐ ᓇᒻᒪᒃᑐᒥᑦ ᑕᐃᒎᓯᖏᓐᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᑦ ᓄᓕᐊᕐᓃ ᐊᕐᓇᐅᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᐊᖑᑕᐅᓂᕐᓘᓐᓃᓗᓐᓂᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ, ᖃᐅᔨᓴᓗᑎ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᒪᐃᑦᑑᓂᕋᐃᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᑦ 2SLGBTQ+ ᑕᖅᓴᖏᓐᓂᒡᓗ, ᐅᕕᓂᖃᖃᑎᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᕙᖏᑦᑐ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒡᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᑦᑐᑦ ᑎᑭᑕᐅᕙᖕᒪᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ. ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐ ᐃᓱᓕᑎᓪᓗᒍ ᓇᓕᐊᖕᓄᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓇᕐᐱᑕ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑎᓪᓗᑕ ᐃᓄᖕᒥᑦ ᐊᕐᓇᐅᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᐊᖑᑕᐅᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᓄᓕᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᑦᓗ ᖃᓄ ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᐸᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᒋᓗᒋᓪᓗ.

ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᑦ:

  • ᑐᑭᓯᐅᒪᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓪᓗ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓗᓂ ᑐᑭᖏᓐᓂᑦ ᓇᐃᒡᓕᑎᒋᐊᓯᒪᔪᓪᓗ ᑕᐃᒎᓰᑦ
  • ᐱᕚᓪᓕᓗᓂ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᐊᒃᑲᓂᕐᓗᓂ  ᐅᕕᓂᖃᖃᑎᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᕙᒃᓗᓂ ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒡᓗ
  • ᖃᐅᔨᓗᓂ ᐊᒃᑐᐊᓂᖏᑦ ᐊᕐᓇᐅᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᐊᖑᑕᐅᓂᕐᓘᓐᓃᑦ, ᓄᓕᐊᕐᓃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᑦ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᓪᓗ.
  • ᐃᓕᑦᑎᓗᓂ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᕐᒥᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ.

ᐅᓪᓗᖓ ᐊᒻᒪ ᓇᒧᙵᖅᐸᑦ: ᔫᓂ 2, 2023 MS Teams (ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ)

  ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ (ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ)   ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᓯᕿᙳᔭᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ  (ᑭᕙᓪᓕᖅ) ᑲᓇᓐᓇᐅᑉ ᓯᕿᙳᔭᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ  (ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ)
ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ   8:30-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ   9:30-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ   10: 30 ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 
ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ   10:00-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ   11:00-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ   12:00 ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ  

 

ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ: 
ᔫᓂ 02, 2023
ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ: 
ᔫᓂ 02, 2023
ᓇᓂ: 
MS ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ (ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ)
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ
ᓇᒦᓐᓂᖓ ᐊᕕᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ: 
ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ
ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒍ: 
ᐊᐃᑐᕆᐊᓐ ᐳᕋᔾ ᐊᕋ
ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧ ᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ:: 
ᔫᓂ 01, 2023
ᑐᕌᕈᑏᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ: 
ᐅᖄᓚᐅᑎ: 
(867) 975-5959

ᐱᓇᓱᒍᑎ ᑎᑎᕋᕝᕕᒋᔭᕆᐊᓕᒃ

ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓇᔫᑎᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᑦ ᐴᖅᑲᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᒧᑦ, ᑎᑎᕋᙳᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓪᓗ ᑲᒪᔨᖓᓄᑦ. ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓇᓱᒍᑎᓕᒫᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓲᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᓄᑦ−ᖃᐃᔪᓄᑦ, ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᓗᑎᒃ.