You are here

ᐊᕐᓇᐃᑦ/ᐊᖑᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓕᐊᕐᓂᖅ/ᐊᖑᑕᐅᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᖅ (ᐃᖃᓗᐃᑦ)

ᑖᓐᓇ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᐅᓂᐊᖅᑐ ᓇᒻᒪᒃᑐᒥᑦ ᑕᐃᒎᓯᖏᓐᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᑦ ᓄᓕᐊᕐᓃ ᐊᕐᓇᐅᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᐊᖑᑕᐅᓂᕐᓘᓐᓃᓗᓐᓂᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ, ᖃᐅᔨᓴᓗᑎ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᒪᐃᑦᑑᓂᕋᐃᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᑦ 2SLGBTQ+ ᑕᖅᓴᖏᓐᓂᒡᓗ, ᐅᕕᓂᖃᖃᑎᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᕙᖏᑦᑐ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒡᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᑦᑐᑦ ᑎᑭᑕᐅᕙᖕᒪᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ. ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐ ᐃᓱᓕᑎᓪᓗᒍ ᓇᓕᐊᖕᓄᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓇᕐᐱᑕ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑎᓪᓗᑕ ᐃᓄᖕᒥᑦ ᐊᕐᓇᐅᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᐊᖑᑕᐅᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᓄᓕᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᑦᓗ ᖃᓄ ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᐸᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᒋᓗᒋᓪᓗ.

ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᑦ:

  • ᑐᑭᓯᐅᒪᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓪᓗ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓗᓂ ᑐᑭᖏᓐᓂᑦ ᓇᐃᒡᓕᑎᒋᐊᓯᒪᔪᓪᓗ ᑕᐃᒎᓰᑦ
  • ᐱᕚᓪᓕᓗᓂ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᐊᒃᑲᓂᕐᓗᓂ  ᐅᕕᓂᖃᖃᑎᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᕙᒃᓗᓂ ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒡᓗ
  • ᖃᐅᔨᓗᓂ ᐊᒃᑐᐊᓂᖏᑦ ᐊᕐᓇᐅᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᐊᖑᑕᐅᓂᕐᓘᓐᓃᑦ, ᓄᓕᐊᕐᓃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᑦ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᓪᓗ.
  • ᐃᓕᑦᑎᓗᓂ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᕐᒥᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ.

ᐅᓪᓗᖓ ᐊᒻᒪ ᓇᒧᙵᖅᐸᑦ: ᒫᑦᓯ 17, 2023 ᐃᖃᓗᖕᓂ 

  ᑲᓇᖕᓇᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓ ᐱᐅᓕᒃᖠᓂᖅ (ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ/ᐃᖃᓗᐃᑦ)
ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ   9:00−ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 
ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ  10:30-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᒧᑦ 

 

ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ: 
ᒪᐃ 05, 2023
ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ: 
ᒪᐃ 05, 2023
ᓇᓂ: 
ᐅᐊᓴᕐᕕᒃ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ 903, 1ᓇᑎᕐᒥᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᕕᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᒦᓐᓂᖓ ᐊᕕᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ: 
Iqaluit
ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒍ: 
ᐊᐃᑐᕆᐊᓐ ᐳᕋᔾ ᐊᕋ
ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧ ᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ:: 
ᒪᐃ 04, 2023
ᑐᕌᕈᑏᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ: 
ᐅᖄᓚᐅᑎ: 
(867) 975-5959

ᐱᓇᓱᒍᑎ ᑎᑎᕋᕝᕕᒋᔭᕆᐊᓕᒃ

ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓇᔫᑎᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᑦ ᐴᖅᑲᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᒧᑦ, ᑎᑎᕋᙳᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓪᓗ ᑲᒪᔨᖓᓄᑦ. ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓇᓱᒍᑎᓕᒫᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓲᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᓄᑦ−ᖃᐃᔪᓄᑦ, ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᓗᑎᒃ.