ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᕐᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᐱᒃ ᐳᓛᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒍ

ᔪᓚᐃ 27, 2022

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᕐᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᐱᒃ ᐳᓛᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒍ

ᐅᔾᔨᖅᓱᕆᑦ: ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ.

ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᒥᓂ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᐱᒃ “ᐱᓱᖃᑎᒋᓗᒍ” ᐳᓛᕐᓂᖓ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ, ᑕᒪᖕᒥᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᓛᖅᑐᑦ ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᑕᕐᓇᒥᑦ ᐅᓐᓄᐊᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᑦ ᓯᖁᙳᔭᖓᑎᒍ ᔪᓚᐃ 29, 2022−ᒥᑦ.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᓂᑦ ᐊᒃᑐᕐᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᓂᑦ, ᐊᒃᑐᕐᑕᐅᖏᓐᓇᕐᑐᓄᓪᓗ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᕕᐅᕙᓚᐅᕐᑐᑦᓄ. ᑭᐅᔭᐅᓪᓗᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᓪᓗ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖁᔨᓂᖏᓐᓂᑦ #58, ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᐱᒃ ᕗᕌᓐᓯᔅ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᖕᒪᑦ ᐃᖃᓗᖕᓄᐊᓛᕐᓗᓂ ᐅᓐᓄᒃᓴᖓᓂ ᔪᓚᐃ 29−ᒥᑦ. ᐳᓛᕆᐊᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒍ, ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᐱᒃ ᒪᒥᐊᓐᓂᖃᕐᓂᐊᕐᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᐸᓚᐅᕐᑐᓄᑦ, ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓄᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᕐᓂᖏᑦ ᑳᑐᓕᒃ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᐊ ᑕᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᑦ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ, ᑎᒥᒃᑯᑦ ᖁᓄᔪᕐᓂᐊᕐᓂᒃᑯᓪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐊᓪᓚᖓᔪᓂᓪᓗ ᓄᑕᖅᑲᓂᑦ ᑳᑐᓕᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂᑦ.

ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᐳᓛᕐᓂᐅᓂᐊᕐᑐᖅ:

ᓇᒧᙵᖅᐸᑦ

ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖏᑦ

3:50−ᒥ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᐱᒃ ᕗᕌᓐᓯᔅ ᑎᑭᓪᓗᓂ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᒥᑦᑕᕐᕕᐊᓄᑦ.
4:15−ᒥ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᐱᒃ ᕗᕌᓐᓯᔅ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᐸᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑐᐊᓂᑦ.
5:00−ᒧᐊᖅᐸᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᐱᒃ ᕗᕌᓐᓯᔅ ᓯᓚᒥᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᑐᓄᐊᕐᓗᓂ ᓇᑲᓱᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ. ᐅᒃᑯᐃᖓᔪᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓇᕐᓄᑦ.
6:15−ᒥ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᕐᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᓐᓂᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᒥᑦᑕᕐᕕᐊᓂᑦ.
6:45−ᒧᐊᖅᐸᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᐱᒃ ᕗᕌᓐᓯᔅ ᐊᐅᓪᓚᕐᓗᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐳᓛᕐᓂᖓ ᐊᒃᓱᕉᑕᐅᔪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᖅᑲᐃᓯᔾᔪᑕᐅᓗᑎᒃᓗ ᐃᓄᖕᓄᑦ. ᐃᒡᕕᑦ ᕿᓇᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᐸᑦ, ᐅᕗᙵᐅᓗᑎᑦ https://www.gov.nu.ca/iu/aanniaqangnanngittulirijikku/news/isumalirijikk... ᐃᑲᔪᖅᑎᒃᓴᖃᕐᒪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ:

ᒫᑎᐅ ᐃᓛᓯᕗᐃᒃᔅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6292
HRCommunications@gov.nu.ca